Akeekkachiisa – Bilbila Haaraa Gabaarra yoo bitattan ofeeggannoo gochuu qabdan


Akeekachiisa ☜

Please ☞Share =share =share =share walif

Bilbilli gabaarraa bittan network biyya kanaa keessatti kan hin tajaajillee fi foorjidii ta’ee kisaaraa keessa akka hin galleef gaafa qafoo moobaayilaa bitnu maal gochuu qabna.
1. Qafoo moobaayilaa bituuf jirtan keessa sim kaardii galchaa
2. *868# irratti bilbiluun filannoowwan sadii isinii dhufa
1-Phone Unlock
2-Switch Lock
3-Check Status)
Kanneen keessas filannoo 3ffaa isa check status jedhu filachuun bakka duwwaa isnii dhufu irratti lakkoofa 3 barreesuun send jedhaanii.
Yeroo kana filannoowan lamatu isiniif dhufa:-
1 By IMEI
2 By Phone number.
Kanaan booda filannoo jalqabaa(by IMEI) jedhu filachuuf bakka duwaa isinii dhufu irratti lakkoofsa 1 galchuun send isa jedhu cuqaastu.
Ergasiis Enter IMEI number kan jedhu isinii dhufa. Yeroo kana bakka duwwaa sanarratti lakkoofsa IMEI bilbilichaa galchuun send kan jedhu yoo cuqaastan bataluma sanatti bilbilichi network ethio telecom irratti kan hojjatu yookis kan hin hojjenne ta’uu isinitti hima.
Namooni bilbila haaraa bittanis saatii sadiif charge gootan malee hin baninaa jedhamtanii saamsitanii fudhattanii gallaan kisaaraa keessa galuun wan hin oolleef bakkuma bittan sanatti haala kanaan mirkaneefachuun bituun murteessaadha. Horaa Bulaa!

Galaatooma
qopheessan

By Barsiisaa Oromo App

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to contact me: Drop your message to - abdisabnch39@gmail.com. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *