Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu

Jalqaba koompiitaroota windows kamiinuu irratti, cmd/comand prompt/ irratti “copy fi Paste” hin jiru. wanta ajajuu barbaadde kamiinuu irratti barreessuu qabda. kun immoo yeroo fudhata, keessaanuu namoota saffisaan barreessuu hin dandeenyeef. Tooftaa armaan gadii kanaan cmd irratti, copy fi paste uumuu ni dandeessa. Mee akka armaan gadii kanatti haa ilaalluu:

  • Jalqaba cmd bani. Kanas salphumatti, start irratti cuqaasuun cmd jedhii barreessii, enter gadi qabi
  • Erga cmd siif banamee booda, iddoo mata duree irratti, right click godhi. suuraa armaan kana ilaali
  • Amma fooddaa haaraa ol isiniif bahu ni argitu. Fooddaa sana keessatti, kallattii harka mirgaan, Edit option kan jedhu garjalaan, quick edit option kan jedhu filadhaa/tick/ godhaa ok jedhaa.

Haala an armaan olitti ibsame kanaan copy fi paste cmd keessatti uumuu dandeessu. Wanti guddaa ykn tajaajilli guddaan nuti, copy fi paste cmd keessatti uumuun argannu, yeroo keenya qusachuuf. kun immoo oomishtummaa keenya kan guddisuudha.

Maxxansa kun isinitti tolee jiraa? yaada keessan nuuf kaayaa!!

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to contact me: Drop your message to - abdisabnch39@gmail.com. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *