Baga Nagaan Dhuftan!

oromoict_stone-300x159

BAGA NAGAAN DHUFTAN


#HORDOFTOOTNI Keenya Jirra jirtuu??

Nuti GAREEN OROMO ICT yeroo hundaa Gahee nurraa eegamu bahuuf #Halkanii_Guyyaa akka hojjannu ni beektu.
Isinis Hedduu akka nu hordoftaniifi Nu faana jirtan akkasumas nu #Jajjabeessaa dogoggora keenyas sirreessaa jirtu.

Kanumaaf nutis kinoo Kan duraa Caalaa #Daraan isin tajaajiluuf, waan beeknu isiniif Qooduuf #IMALA Jalqabne itti fufnee jirra. Kinoo Marsariitii www.oroict.com jedhu qabannee dhufneerra.
Kana Booda Abbaan fedhe Barnoota Koompuutaraa, kaan Mobile Kaan Barreeffamaan, Kaan Suursagaleen Akka argachuu dandeessan beeksifna!

Nutis waan dandeenyu kamiinuu Qophiirra jirra.

Ogeeyyiin Garee OROMO ICT wajjiin Hawaasa keessan Barsiisuu barbaaddan Fooddaan keenya Banaadha!

#Hub: Hanqina Neetwork nu mudateen yeroodhaaf Daataan barbaachisu hundi ol hin kaawamne.

Gara Fuula kanaatti #Firoottan, Maatii fi Hiriyyoottan keessan Affeeraa.

HORAA BULAA
OROMO ICT TEAM

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to meet me: Drop your message to - info@oroict.com. Thanks in Advance!

1 Comment

Yaada kenni