#BeeksisaFuulaFacebookdhaaf kafaluu irratti Gaaffii namoota hedduutiif – Deebiifi Hubannookoo


Yeroo ammaa dhaabbanni facebook giddugala daladalaa addunyaa irraa sadarkaa duraa irra jiruufi namootni seeraan itti fayyadaman kan itti durooman, kan wallaale immoo hedduu itti miidhamanii, itti kasaaranii jiru.

Namootni keenya hedduu beeksisa #Fuula facebook akka kafalaa jirtan nan beeka, hedduun keessan na mariisiftaniis jirtu. waan beekufi hanga beeku isin gorseera.

Namootni hedduun #hordoftootni Fuula Facebook(Page) keessan akka isiniif guddatuuf ji’atti dhaabbata Facebook dhaaf #doolara 5 kafalaa jirtu.

Faayidaan isaa Fuulichi sun #Sponsored haa jedhuuf yoo ta’e malee baay’ina hordoftoota hangas hunda wanti guddisu hin jiru. #Baay’ina Hordoftoota keessanii guddifachuuf yoo barbaaddan waan ummanni jaalatu hojjattanii argamuudha. #Fuula sanarratti waan qalbii namootaa hawachuu danda’u barreessuudha.

Mee fakeenya kana Dubbisaa:

Hiriyyaa koo tokkotu osoo anaan walhin barin dhimma kana jalqabe, ji’aan 5$ dhaabbata Facebookdhaaf kafala, hordoftootni isaa yeroo hunda sanuma 5000 hin caalan, erga anaan walbarree booda dhimma kana na mariisise – ‘Abdii Facebook waggatti 60$ kafala garuu hordoftootni Fuula Facebook koo sanuma.’ naan jedha, Anis Ogummaa xiqqoo qabuun gorse, akka hin kafalle dhoowwe, akka seeraan itti hojjatu gorse.

Mucihi Kafaltii dhiisee, kaayyoo fuula sana uumeef irratti hojjate, hardha hordoftoota 25000+ ol qaba.

 

Hubadhaa, Doolara 60$ sana osoo firasaa biyya keessa jiruuf ergee, yeroo ammaa qarshii biyya kanaa 1200 ol ta’a, kun Firasaatiifis bu’aa, isaafis Galata akka argatu taasisa.

Hordoftoota hedduu bira isiniif geessinaa $2, $5, $10, $20… kafalaa wanti jedhamuuf Haala daldala isaanii ittii adeemsifatan malee isaan ofii isaaniitii lakkoofsa hordoftoota keenya kan nuuf dabalan miti. Yeroo kana jedhu, dhugaan jiru Facebook’n Fuula keenya nama heddutti ni agarsiisa ta’us namni kan nu hordofu fuulicha qofa waan argeef osoo hin taane hojii keenyas ilaaleeti waan ta’eef hubannoo ilaaluu qabnaadha.

Akkasumas, Fuulotni hedduu hanga hordoftoota miliyoonaa ol qabanillee kan gaaf tokko Dhaabbata Facebook kafalanii hin beekne, garuu hojii isaanii jabaatanii waan hojjataniif hordoftoota horatan jiru jechuu barbaadeeti.
Walumaagalatti, #fuula Facebook hordoftoota heddu argachuuf kafaltii itti baasuu irra, kaayyoo fuula sana hundeessaniif cimsanii itti hojjachutu bu’aa olaanaa qaba. Kana yoo jedhu warri kafalaa jiru hin kafalinaa jedhee mirga isaanii dhibuu koo akka hin taane hubatamuu qaba.

 


HORAA BULAA DEEBANAA

OROMO ICT

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here