Bibila bade irraa akkamitti Facebook keenya Cufuu[Logout] dandeenya? OROMO ICT

Bibila bade irraa akkamitti Facebook keenya  Cufuu[Logout] dandeenya?


Namni hedduu facebook bilbilasaarratti yemmuu fayyadamu irra deddeebi’ee waan banuuf Bilbilli nama sanaa Eenyummeessaa[account] nama sanaa [email/bilbilaafi jecha darbii[ Password] isaallee ni yaadata. Kanaafuu namni Bilbila sana argate bilbila sana ooo daataan hin badin banannaan Facebook nama sanaa salphatti seena jechuudha.

Eeyyen namni hedduu guyyaa guyyatti bilbila isaa gataa oola, Bilbilicha bade osoo hin taane Facebook isaa haala kamiin akka cufatuuf dhiphachuun keenya waanuma hundi keenya beeknuudha.

Kanaafuu malli salphaan Bilbilli keenya yoo bade Facebook  keenya koompuutara keenya irraa mana keenya teenyee cufuu[logout] gochuu dandeenya. Kunis tartiiba armaan gadiitiin:

  1. Facebook keessan koompuutara irraa banaa[Login] godhaa
  2. Setting” Seenaa
  3. Gama harka bitaarraa ‘Mobile‘ isa jedhu cuqaasaa yoos Mobile setting isa jedhutu gama harka mirgaa irratti isiniif banama.
  4. Lost Phone‘ isa jedhu cuqaasaa Mobile setting jalatti
  5. LOGOUT on phone’ isa jedhu cuqaasuun bilbila keessan irraa Facebook akka cufamu gochuu dandeessu.

 

 


HORAA BULAA

OROMO ICT

One thought on “Bibila bade irraa akkamitti Facebook keenya Cufuu[Logout] dandeenya? OROMO ICT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *