Bilbila Bishaan Keessa isin jalaa akkamitti Balaa jalaa oolfachuu dandeenya: OROMO ICT

Bilbilli Ismaart {smart Phone] keessan Yoo Bishaanitti Kufe, Rifachuu ison hin barbaachisu. 


Bilbilli Ismaart {smart Phone] keessan Yoo Bishaanitti Kufe, Rifachuu ison hin barbaachisu. Bilbila Bishaan Keessa isin jalaa akkamitti Balaa jalaa oolfachuu dandeenya kan jedhuuf Furmaatni Isaa Salphaafi Gabaabaadha.

Tartiiba kana Hordofaa

  • Hatattamaan Bishaan keessaa fuudhaa cufaa[Turn off power]
  • Hatattamaan dhagaa keessaa Baasaa[Remove Battery]
  • Akkasumas SIM illee keessaa baasaa[also Remove SIM Card]
  • Vaakuum Fayyadamaa[Use Vacuum]
  • Korojoo Rice jedhu fayyadaa[use Rice bags]

Haala kanaan Bilbila keenya Balaa jalaa oolfachuu dandeenya!

 

Horaa Bulaa

OROMO ICT[sgmb id=”1″]

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to meet me: Drop your message to - info@oroict.com. Thanks in Advance!

Yaada kenni