Bilbilli Ammayyaawaan(Smart phone) maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali(Why Smart Phones shows errors while installing Apps and How to Fix it?) – #Kutaa 2ffaa – #share godhaa

Odeeffannoo keenya kaleessaa keessatti Mobile Ammayyaawaan(Smart Phones) maaliif Fayyadamaa(App) fudhachuu dida isa jedhu keessatti rakkoolee sababa ta’ani, Furmaata wajjiin hanga 3 tarreessinee turre. Hardha immoo kutaa itti aanu isiniif dhiyeessineerra, dubbisaa.

4ffaa – Bilbila keenya qindaa’ina(Settings) keessaa ‘USB Debugging Enable’ gochuu qabna. Yoo too’ataan USB keenya cufaa(Disabled) ta’e ta’e rakkoon akkasii mudachuu danda’a.
Furmaanni: ‘USB Debugging kaasuudha’
‘USB Debugging’ kaasuuf Qafoo keenya keessaa Qindaa’ina(Settings)–> ‘Build Number’ isa jedhu yeroo 7 irra deddeebinee rurrukutuudhaan –‘You are now a developer’ yaadachiisa(notification) yoo nuuf dhufe, duubatti(Settings) deebinee–> Developer Option keessaa –>Saanduqa ‘USB Debugging’ filanna.

5ffaa – Fayyadamaa Manca’e(Corrupted App) yoo ta’e mobile keenya irratti hin fe’amu. ‘Corrupted’ yommuu jennu Fayyadamaa sana keessaa wanti hirdhate jira ykn qabiyyee guutuu miti jechuudha. Qabiyyeen guutuu yoo hin taane hojjachuu hin danda’u.
Furmaanni: Fayyadamaa sana dhiifnee ykn balleessinee haaraa naqachuu(download) gochuudha.

6ffaa – Daqaa Qinqaanii(Antivirus). Dawaan qinqaanii yeroo baay’ee fayyuummaa sirna(system) sanaa eeguu fayyadamna waan ta’eef, yeroo tokko tokko Fayyadamaa nuti fe’achuu barbaannu sana akka rakkoo(virus) qabutti hubachuu mala ykn Fayyadamichuu kan Virus qabu ta’uu mala. Kanaaf fe’uu dhoogga.
Furmaanni: Fayyadamaa sana yeroof dhaabuu(Disable Antivirus).

7ffaa – Maxxansa Duraanii(Old version) – Akkuma beekkamu yeroo baay’ee Fayyadamaan mobile yeroo yerotti haaroma(update) ta’a. Fayyadamaan nuti fe’aa jirru sun maxxansa duraanii yoo ta’e mobile keenya fudhachuu dhiisuu danda’a, kanaafu Play Store irra seennee, Maxxansa Haaraa buufachuun furmaata ta’a.

8ffaa – Bilbila keenya Haaromsuu(Reset) – Yoo maloota asiin olitti eeraman hunda yaallee furmaata argachuu dadhabne, akkasumas Fayyadamaan sun baay’ema barbaachisaa ta’ee fayyadamuun dirqama yoo ta’u taate, BILBILA keenya Haaromsuu(RESET) gochuun furmaata ta’a.

Kaayyoon keenya: Hubannoo Hawaasaa Cimsuudha!

HORAA BULAA DEEBANAA…✍️👈
👥: OROMO ICT and Qubee Technologies TEAM!💤
E-mail: info@oroict.com or oromoict@gmail.com
Web: www.oroict.com and www.afaan-oromoo.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here