Bilbilli Keessan Nama biraatiin hidhamee[‘hordofamaa’] Jiraachuu akkamitti beekuu dandeenya?

Bilbilli Keessan Nama biraatiin hidhamee[‘hordofamaa’] Jiraachuu akkamitti beekuu dandeenya?


Eeyyen, Biyya Itoopiyaa tana keessatti namni hedduu bilbila ni  shakka, bilbila keenya hidhanii dhageeffachuu danda’u sodaa
jedhutu muldhata. Kanumarraan ka’ee namootni hedduu icciitii keessa isaanii jiru bilbilaan haasawuu yeroo sodaatan hedduu
argina.

Kanaafuu, Bilbilli keenya hidhamee jiraachuufi dhiisuu salphamatti beekuu dandeenya. Kunis:
Lakkaddaa(Code) : ‘*#21#’ jedhurratti bilbiluudha.

1) Lakkadaa kanarratti yoo bilbiltan CALL FORWARDING – “NOT
FORWARDED” yoo kan jedhu taate, bilbilli keessan hidhamee hin
jiru jedhuu dha. Fkn: Suuraa irraa lakkoofsa 1 ilaalaa
2) Lakkaddaa(Code) asii olii kanarrti bilbiltanii yoo
FORWARDED” kan jedhu ta’emmoo bilbilli keessa too’annoo jala
jira jechuudha.

Kanaafuu, Bilbilli keessan too’annoo jala(hidhamee) yoo jiraate,
furmaatni salphaa jira. Kunis:
Lakkaddaa(code) ‘##002#’ jedhu irratti bilbiluudha.
Lakkaddaa(Code) kanarratti yoo bilbiltan “Call Forwarding all
erase Successful” is jedhu arganna. Kunimmoo guutumatti irraa
balleessinee jirra jechuudha. Fkn: Akka suuraa kana lakkoofsa 2
irratti mudhatutti.
Haala kanaan icciitiin keenya hordofamaa jiraachuufi akka
hordofamaa hin jirre baruun salphaadha.

 

 

 


Ulfaadhaa HORAA BULAA
OROMO ICT

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to meet me: Drop your message to - info@oroict.com. Thanks in Advance!

2 Comments

Yaada kenni