#BEEKSISA— Barreessitoota Keenyaaf Carraa Addaa!, Keessattuu Marsaa hawaasaa irratti Waa barreessuun muuxanno warra qabdaniif…….#sharewalii godhaa


Namoota Marsariitii(Website) qabdaniifi Kan guyyaa guyyatti wantoota garagaraa irratti barreessitanii, Maamiltoota keessaniif tataajilaa jirtaniif Gatii dadhabbii keessanii Kafalatii itti argachaa hin jirre yoo jiraattan, GAREEN OROMO ICT ‘Code’ Gatii dadhabbii keessanii akka argattaniif isin tajaajilu #KIREESSUU(Renting Ad sense Code) eegallee jirra.

Namootni Marsariitii qabdan dafaa carraa kanatti Fayyadamaa, Haala Kafaltiin itti Raawwatamu, Keessaan(Inbox) haasofna.

#Hub: Barreessitootni Website hin qabne, Barreeffamoota Afaan Oromoo, Aadaa Oromoo, Seenaa Oromoo akkasumas Barnoota Teekinoolojii Qopheessanii Garee OROMO ICTdhaaf yoo ergan, Hedduumina Namoota maxxansa sana dubbisee irratti hundaa’uudhaan Kafaltiin kan raawwatamu ta’a.

 

 

 

 


OROMO ICT Team…..✍️
E-mail: info@oroict.com
web: www.oroict.com
web: qubeegeneration.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *