Category Archives: Afaan Oromoo

10May/18

Dhaabbanni Gogilii Sirna-Hojmaataa Haaraa Andirooyidii P jedhamu Beeksise – Google Announced Android P Operating System)

Dhaabbanni Google Sirna Hojmaata Haaraa Andirooyidii P jedhamu Maamiltootaaf ifa godheera. Sirni Hojmaata haaraa kun, tajaajiloota asiin dura jiru baay’inaan kan ofkeessatti hammateefi jijjiiramni hedduu kan irratti godhame tahuu ibsameera. Haata’uu malee, Sirna Hojmaata haaraa kanaRead More…

20Apr/18

Dhaabbilee keessatti gahee tekinoolojiifi Giddugala tokkorraa too’achuu

Faayidaa Giddugala-tokkorraa dhaabbilee heddu Tekinoolojiidhaan too’achuu Tokkummaan humna jedhama mitiiree…! Wajjiin hojjachuun humna. Tokkoomuudha, walcimsuudha, wajjiin guddachuudha, yoo kufanis wajjiin kufuudha(wajjiin hojjatanii kufuun hin jiruuyyu), yoo moo’atanis wajjiin moo’atanii milkaayuuf karaa saaqa. Ummanni keenna aadaa wajjiinRead More…

31Jan/18

HORDOFTOOTA, MAAMILTOOTA KEENYAAfi UMMATA OROMOO Kabajamoo hundaaf:- OROMO ICT APP

Kaayyoon Garee OROMO ICT ykn www.oroict.com (Qubee Technologies) guddaafi inni ijoon Hanguma dandeettii keenyaatiin, waanuma dandeennuufi beeknuun irratti gama Tekinoolojii Qunnamtiif Odeeffannoo(ICT Concepts) irratti waan ummata keenya ni fayyada jennu isiniif dhiyeessuun HUBANNOO Hawaasa keenyaa cimsuudha.Read More…

24Jan/18

Teessoon Ergaa Jiimelii(Gmail E-mail Address) nama tokkoo Maaliif, Akkamitti hatama, Akkamitti immoo deebifanna

Teessoon Ergaa Jiimelii(Gmail E-mail Address) nama tokkoo Maaliif, Akkamitti hatama, Akkamitti immoo deebifanna – Tartiiba armaan gadii hordofaa – Share waliif gochuun walii dabarsaa Tooftaa gabaabaa Eenyummeessaa Jiimelii[Gmail Account] isin jalaa cufame Banachuufi Jecha Darbii yooRead More…

24Jan/18

Mala Salphaan fayyadamuun Ergaa(E-mail: Outlook, gmail, Yahoo) isin jalaa bade deebifachuu dandeessu.

Mala Salphaan fayyadamuun Ergaa(E-mail: Outlook, gmail, Yahoo) isin jalaa bade deebifachuu dandeessu. Ergaa isin jalaa bade deebifachuuf tartiiba kanaa gadii duuka bu’aa. 1) Outlook irraa ergaa bade deebifachuuf, Teessoo ergaa keessan keessa seentanii gara gubbaa irraaRead More…

14Jan/18

INTARNEETII IRRATTI OF-EEGGANNOOF BEEKKUMSA BARBAACHISU

Kutaa 2ffaa – SHARE – Ferhan Abdulselam Haakiingi (Hacking):  Sooftweerii ykn haardweerii kompiyuutara tokkoo jallisuudhaan kaayyoo kompiyuutarichi tolfameefiin ala kaayyoo biraa ittiin geggeessuu jechuudha. Kunis laafina siistama kompiyuutara tokkoo ykn neetworkiin tokko qabu (qaawa laafaa) addaRead More…

24Nov/17

Iyya’aan(Browser) Firefox Akeekkachiisa Marsariitii hatame fayyadamuu dhoorku hojjachaa jira.

Iyya’aan(Browser) Firefox Akeekkachiisa Marsariitii hatame fayyadamuu dhoorku hojjachaa jira. Iyya’aan(Browser) Firefox Akeekkachiisa Marsariitii hatame fayyadamuu dhoorku hojjachaa jira. (Firefox “Breach Alerts” Will Warn If You Visit A ‘Hacked’ Website)   Iyya’aan Mozilla Firefox jedhamuun beekkamu, Fooyya’iinsaRead More…

20Nov/17

Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo – Afaan oromoo Computers Terminologies

Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo – Afaan oromoo Computers Terminologies Jechootni Koompitaraa Afaan Oromoo Qo’annoofi Qorannoo hayyootattiin hojjataman akka armaan gadiiti hiikamaa jiru, hojittis jijjiiramaa jira. Haala itti fayyadamaafi raabsuu irrattis hojjachaa jirra. pointer–akeektuu, qaree keyboard–gabatee cuqooRead More…