Deetaa ykn Faayila Hanga ammaa Facebook irra olkaayaa turtan akkamitti akka gadi buufattan


Namootni hedduun waajjiira[eenyummeessaa] Facebook isaanii irratti waan heddu maxxansaa turan. Wantoota maxxansaa turan kanneen akka:

  • Barreeffama Adda addaa
  • Suuraalee adda addaa fikkf

yeroo barbaadanitti deebi’anii argachuu ykn gadi buufachuun ni danda’ama. Dhaabbanni Facebook Gaaffii kana deebisuuf tajaajila ofiin of keessummeessuu qopheessee abbaan barbaade yeroo barbaadetti deetaa ykn faayila isaanii akka argatan tajaajila kennaa jira.

Namootni kana gochuu barbaadan tartiiba armaan gadii hordofuu qabu:

  1. Eenyummeessaa[account] Facebook keessan keessaan ‘Settings’ seenaa
  2.  ‘General settings’ seenaa gara gadii bu’aa
  3. Download copy of your data isa jedhu cuqaasaa
  4. Start My Archive isa jedhu cuqaasaa

Hub: Icciitiin deetaa keessanii kan mirkanaaye akka ta’e hubachuuf yeroo deetaa keessan gadi buufachuuf jettan Jecha Darbii[Password] isin gaafata. Sana booda jecha darbii keessan itti galchitanii deetaa keessan gadi buufachuu dandeessu.

 


HORAA BULAA

OROMO ICT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here