Deetaa ykn Faayila Hanga ammaa Facebook irra olkaayaa turtan akkamitti akka gadi buufattan:OROMO ICT

Deetaa ykn Faayila Hanga ammaa Facebook irra olkaayaa turtan akkamitti akka gadi buufattan


Namootni hedduun waajjiira[eenyummeessaa] Facebook isaanii irratti waan heddu maxxansaa turan. Wantoota maxxansaa turan kanneen akka:

  • Barreeffama Adda addaa
  • Suuraalee adda addaa fikkf

yeroo barbaadanitti deebi’anii argachuu ykn gadi buufachuun ni danda’ama. Dhaabbanni Facebook Gaaffii kana deebisuuf tajaajila ofiin of keessummeessuu qopheessee abbaan barbaade yeroo barbaadetti deetaa ykn faayila isaanii akka argatan tajaajila kennaa jira.

Namootni kana gochuu barbaadan tartiiba armaan gadii hordofuu qabu:

  1. Eenyummeessaa[account] Facebook keessan keessaan ‘Settings’ seenaa
  2.  ‘General settings’ seenaa gara gadii bu’aa
  3. Download copy of your data isa jedhu cuqaasaa
  4. Start My Archive isa jedhu cuqaasaa

Hub: Icciitiin deetaa keessanii kan mirkanaaye akka ta’e hubachuuf yeroo deetaa keessan gadi buufachuuf jettan Jecha Darbii[Password] isin gaafata. Sana booda jecha darbii keessan itti galchitanii deetaa keessan gadi buufachuu dandeessu.

 


HORAA BULAA

OROMO ICT

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to contact me: Drop your message to - abdisabnch39@gmail.com. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *