Akkaataa Faayiloota(files) ykn Ukaankaa[Folder] koompuutara Window irratti Dhoksuuf ykn Kan dhokate ilaaluuf Oolu… #share waliif godhaa


Yeroo garagaraatti Deetaan/Faayila nama tokkoo hatuun keessattuu yeroo ammaa kana akka aadatti baratamaa dhufaa jira. Kunis Faayidaa dhuunfaatiif kan akka gurguratanii galii argachuu, Miidhaa nama sana irratti gaggeessuufi sababoota biroo hedduuf yommuu ta’u, hanni kunis kanraawwachuu danda’u maloota adda addaa fayyadamuun ta’a. Isaan keessaa:

  • Humnaan[saamicha]
  • Koomuutara nama tokkoo banuun/cabsuun ykn koompuutara walitti fayyadamnu irraa barbaadanii argachuun
  • Inni sadaffaa fi yeroo ammaa nama dhuunfaas ta’ee dhaabbata tokko sodaachisaa jiru Cimdaan fayyadamanii fageenyarraa cabsuu[Hacking from remote or by network] fikkf

Namootni  sababoota garagaraatiif deetaa/faayiloota isaanii dhokfatu ykn icciitiin eeggatu, Kunis Sababoota eeruun hin barbaachisu, waan hojjatan ykn wantoota namni biraa akka hin argine barbaadaman icciitessuun dirqama waan ta’eef.

Tooftaan kun mala namootni hedduun deetaa/faayiloota keessan koompuutara irraa qabdan yeroo barbaaddanitti dhoksuu ykn kan dhoksitan immoo yeroo barbaadanitti ilaaluu/deebifachuu dandeessu.

Erga hammana ibsa irraa waa jenne booda, amma akkaata itti dhokfattan ykn deebifattan isinitti agarsiifna, Tartiiba kana nu wajjiin hordofaa:

Tartiiba Deetaa/Faayila keessan dhoksuuf ykn isa dhokate banuuf isin gargaaru

  1. Faayila/Deetaa Ukaankaa[folder] keessa kaayuun, ukaankicha barbaaddan sana filadhaa(Selecting Folder).
  2. Gubbaa/irra keessaa “View” isa jedhu seenaa
  3. Sana Booda “Advanced Setting” keessa seenaa, gara harka mirgaarratti filannoon “Options” jedhu isiniif dhufa isa filadhaatii, innis “Hide Files and Folder” isiniin jedha, isa filadhaa.
  4. Akkuma “Hide Files and Folder” Filattaniin Fooddaan haaraa kan filannoo lama qabu isiniif banama. innis:             1. Don’t show hidden files and folders or drives” jedha                                                                                   2.  “Show hidden Files, folders and drives” jedha
  5. Filannoo jalqabaarra kan jiru filattu “Don’t show hidden files, folders and drives” kan jedhu, akkasumas kan dhoate deebiftanii banachuu yoo barbaaddan immoo filannoo isa lammaffaa “Show hidden Files, folders and Drives” isa jedhu filattan.
  6. Xumurarratti “Apply” cuqaaftanii itti aansuun “OK” cuqaaftu.

Kana booda Faayilli/deetaan/folder dhoksuu barbaaddan ni dhokata jechuudha. Akkasumas yoo kan dhokate deebifachuu ykn ilaaluu barbaaddanis tartiibuma kana hordoftu jechuudha, garuu iddoo tartiiba 4ffaa qofarratti 2ffaa filattu malee.

 


HORAA BULAA DEEBANAA

OROMO ICT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here