Dubreen Umrii 21 Lammii Chaayinaa taate, Tapha Mobile sa’aatii 24 tahpatte ijatti Jaamte

Dubreen Umrii 21 Lammii Chaayinaa taate, Tapha Mobile sa’aatii 24 tahpatte  ijatti Jaamte!


Dubareen Chaayinaa sa’aatii 24f tapha mobile taphatte ijaan Jaamte
Dubareen Chaayinaa ‘pseudonym Wu Xiaojing’ jedhamtu, tapha mobile ‘Honour of Kings’ jedhamu walitti fuftee guyyaa tokkoof taphachuudhaan ijji ishee takkaan baddee jirti.
Dubareen umrii 21 ‘Wu’ jedhamtu ogummaa Accounting kan qabdu yoo taatu, Tapha Mobile kanarraa araadaan kan qabamte ta’uun ibsameera.
Dubreen kun sa’aatii 8tiif walitti fuftee osoo hin nyaatin, hin dhugin taphachaa kan turteefi Mana fincaanii keessatti akka taphachaa turte himamee jira.
Sababuma kanaan gaafa Onko. 1 hirbaata nyaattee taphicha yoo eegaltu dhukkubbiin kan itti eegale ta’utu himame.
Guyyaa hojii hin qabne hanga sa’aatii 6 erga taphattee booda laaqanna boodas hanga sa’aatii 10 akka taphattu himte qaallittiin.
Maatiin koo osoo na akeekkachiisu didee taphachuun koo Jaaminsaaf na saaxileera.

Dubreen yeroo ammaa ija mirgaatiin kan jaamte yoo ta’u, hospitala heddu keessatti yaaliin ‘Retinal Artery Occlusion (RAO)’ jedhamu godhamaafii turuun eerameera.

Akka Ogeessi ijaa hospitaalichaa Dr. David jedhutti fooddaa(Screen) mobile fi koompitaraa yeroo dheeraaf ilaaluun miidhaa RAO akka geessisu ibsaniiru.

Kanaafuu keessattuu bilbila ammayyaawaa(smart phone) fi koompitara irraa araadaan qabamuun miidhaa kanaafi kana fakkaatu hedduuf akka nama saaxilu irraa barachuu qabna.

 


HORA BULAA
OROMO ICT.