Eenyummeessaa[Account] Facebook Guutumatti isin jalaa cufame, Hiriyyaa keessan isiniif banuu danda’a.

Eenyummeessaa Facebook Guutumaan guututti isin jalaa cufamee Hiriyyaan keessan isiniif deebisuu akka danda’u beektuu?  : #Gaaffii Yeroo Dheeraaf Nugaafachaa turtan #DEEBII isaa


Eeyyen!, yeroo ammaa Dhaabbanni Facebook Tajaajila isaa karaa hedduu kan kenutti jiru yoo ta’eeyyuu, Namootni hedduun Bilbilli ykn Email banataniin jalaa badee ykn dagatanii Eenyummeessaa hiriyyoota heddu ittiin horatan, hordoftoota heddu kan ittiin qabanfi kanneen hojii heddu ittiin hojjatan yeroo jalaa cufamu ni muldhata.

Dhaabbatichis Rakkoo kana furuuf tooftaa salphaa armaan gadii kana baasee ittiin namoota rakkoon akkasii mudate furmaata kennaa jira. Kanaafuu namootni rakkoo akkasii isin mudatee beeku ykn jirtan Tooftaa salphaa kanaan Eenyummeessaa keessan deebiftanii argachuu dandeessu ykn nama biraa rakkoo akkasii keessa jiruufis furmaata laachuu dandeessu.

 1. Fuula Facebook isa jalqabaa[Login page] irra seenaa “FORGET PASSWORD” isa jedhu cuqaasaa
 2. Gara fuula biraa kan Maqaa keessan guutuu(full nama), Email ykn Maqaa dhuunfaa[username] itti galchitanii Eenyummeessaa(account) Facebook keessan akka barbaaddan isin Gaafata. Iddoo kana irratti wantoota sadeen armaan olitti eeraman[maqaa, email ykn username] keessan Galchuun Birbaadi[Search] cuqaasaa.
 3. Sana booda Maqaan Facebook kan keessaniifi kanneen keessaniin walfakkaatan hedduu isiniif dhufu. Isaan keessaa Suuraa[Profile] keessan ilaaltanii irratti[THIS IS MY ACCOUNT“] cuqaasuun filattu. Yeroo kana dhaabbatni Facebook  Email ykn Bilbila keessan irraa isin akka qarqaaruu danda’u Maqaa Eenyummeessaa keessan jalatti agarsiisee, Ergaa dhoksaa[secret code] isinii erguuf isin gaafata.
  Yoo Email ykn bilbilli sun isin harka jiraate Tole[Ok] cuqaasuun lakkoofsa icciitii isiniif dhufe sana itti galchitanii banattu.
  Garuu, Yoo filannoo isiniif kenname hin qabdan ykn hin jiru ta’e, Gara Gadii gadi bu’aatii, “NO LONGER HAVE ACCESS TO THESE!” isa jedhu cuqaasaa
 4. Sana Booda Bilbila ykn Email yeroo ammaa fayyadamaa jirtan itti galchaatii “CONTINUE” isa jedhu cuqaasaa.
 5. Sana Booda “REVEAL MY TRUSTED CONTACTS” isa jedhu cuqaasaatii Maqaa Guutuu hiriyyaa keessan kan amantan Akka Eenyummeessaa keessan isiniif banu barbaaddan itti barreessaa.
  Hub: As biratti namni Eenyummeessaa [account] ofii isaatii kan biraa qabu, yoo duraan waliif Hiriyyaa[Friend] ta’an Eenyummeessama Facebook ofii sana iddoo kan hiriyyatti ergan sana ofuma fayyadamuu danda’u.
 6. Yeruma sana barreeffama akka Ajajaa kan hidhaa[link/URL] of keessaa qabu argitu. Hidhaan[URL] kunis kan lakkoofsa icciitii hawaasummaa kan Hiriyyaan Amanaan[Trusted Contacts] sun qofti arguu danda’u of keessaa qaba. Kanaafuu yeroma sana Hiriyyaa Amanamaa keessan sana barbaadaatii ykn Bilbilaatii hidhaa[URL] sana itti himaa, haaluma kanaan Hiriyyaan keessan sun yeroma sana hidhaa[URL] sana banee lakkoofsa icciitii ilaalee isiniif kennuu danda’a waan ta’eef.
 7. Lakkoofsa icciitii kana Fayyadamuun Eenyummeessaa[account] Facebook keessan deeiftanii banachuu dandeessu.

Hub: Hiriyyaa keessan lakkoofsa icciitii yeroo irraa fudhattan, bilbilaan ykn qaamaan yoo ta’e filatamaadha, sababni isaa Eenyummeessaan[account] keessan hatameeti[hacked] ta’eeti yoo ta’e namni sun email keessanis hateera ta’uu waan maluuf “Email’ walii erguun gaarii miti ykn hin gorfamu.

 

 


HORAA BULAA

OROMO ICT

 

One thought on “Eenyummeessaa[Account] Facebook Guutumatti isin jalaa cufame, Hiriyyaa keessan isiniif banuu danda’a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *