Eenyummeessaan Maamiltoota Biliyoona 3 Dhaabbata YAHOO JALAA Hatamuufi FURMAATA.


Dhaabbanni YAHOO Sadarkaa Idil-Addunyaatti Maamiltoota hedduuf  Tajaajila TEESSOO ERGAA(Email-Address) kennuudhaan kan tajaajilu dhaabbata gudaadha.

Haata’uu malee, yeroo Jalqabaatiif Bitootessa 2013, Yaalii Hannaa dhaabbata kanarratti taasifameen deetaan Maamiltoota Biliyoona 1 ta’an hatamuu dhaabbatichi kan ifa baase bara darbe ture.

Amma immoo akka Oduun haaraa guyaa kaleessaa as baatetti   Lakkoofsi Maamiltoota deetaan jalaa hatamee hedduu kan ol ka’eedha. kunis Maamiltoota Biliyoona 3 jalaa daataan Hatamutu himame.
Akka keessa beektotni jedhanitti, Lakkoofsi kun walumaagala Maamiltoota dhaabbatichaa akka ta’etu himama. Kana jechuun Nama dhaabbata kanarraa tajaajila adda addaa fayyadamaa jiru hunda jalaa deetaan akka hatameedha. Garuu dhaabbanni YAHOO kun akka jedhutti Maamiltoota bara 2013 deetaan jalaa hatame sana hunduma jalaa ammas hatamuu hime.

YAHOOn Maamiltoota Deetaan jalaa hatame ergaa(Email) dhaan qunnamaa jira. Haa ta’uu malee maamiltootni ergaa isaanii dhufu arguu fi dubbisuu danda’uu kan jedhu hanga ammaa ifa hin taane. Akkasumas akka dhaabbatichi jedhutti, Deetaan maamiltootaa kan hatame daataalee akka Jecha-Darbii muldhatu(Password in clear Text), Kaardii Kafaltii(Payment card data), fi Odeeffannoo Eenyummeessaa Baaankii(Bank Account Information)  hin dabalatu jedheera.

Ibsa Dabalataa yoo barbaaddaniif

akkasumas Gaafilee yeroo bara 2013 irra deddebiidhaan gaafatamaa ture yoo ilaaluu feetan

FAQ page dedicated to the 2013 Yahoo data breach

 

Gorsa Dhuunfaa:

Daataan hatamuun erga ifa bahee, Dhaabbatichi Daataalee ijoofi hedduu maamiltoota isaa balaaf saaxiluu danda’a kanneen asii olitti eerre, Daataalee hataman keessa hin jiru jechuun Mormateera, Haa ta’uu malee dhaabbanni icciitii ofii eeggachuufi Mufii Maamiltoota isaa too’achuuf tooftaa fayyadame ta’uu mala.

Akkasumas Email hatameera jechuun immoo, Hattichi  Email sanaan iddoo abbaa email sanaa bu’ee hojii fedhe hojjachuu danda’a, akkasumas Eenyummeessaa keessan kanneen adda addaa Email sanaan banattan biroos too’achuu danda’a. Fkn: Facebook keessan Email YAHOOtiin banattan taanaan salphatti Eenyummeessaa keessan Facebook too’achuu danda’a jechuudha.

Walumaagalatti, Balaawwan kanaafi kanneen kanaa olii geessisuu waan danda’uuf Ofeeggannoo cimaa akka gootan dhaamsa isiniif dabarsina.


HORAA BULAA DEEBANAA

WITH KIND REGARDS….✍️👈

👥: OROMO ICT TEAM!💤

E-mail: info@oroict.com or oromoict@gmail.com

ICT Web: www.oroict.com

Afaan Oromo Web: www.afaan-oromoo.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here