Ergaa Sobaa akka armaan Gadii kanneeniif Gurra hin laatinaa: OROMO ICT

Ergaalee Sobaa akka armaan gadiitiif gurra hin Laatinaa….#SHARE godhaa waliif dabarsaa….


Ergaa Sobaa kana ilaalchisee #HORDOFTOOTA Keenya heddu irraa Gaaffiin dhufaa jira, nuufis Dhufaa jira, OROMO ICTn Walumatti qabee Deebii kana Deebisuuf Maddoota Odeeffannoo dhugaa irraa ragaa wajjiin qindeessinee #DEEBII Kennine kana dubbisaa,

Ergaalee Sobaa kanneeniifi kkfi jennee yeroo keenya balleessuufi Namoota Jaataneessuu hin qabnu.

Ergaaleen akkasii kunneen yeroo heddutti marsaalee Hawaasaa irra deddeebi’uun ni muldhatu, isaanis ergaa sobaafi miidhaa tokkoo kan hin geessifneedha. Barbaachisummaa waan hin qabneef #IttumaDhiisuu(ignore) gochuu qofatu furmaata.

Sababoota Muraasa Ergaan Sobaa kun bittinneeffamuuf:
•Saffisaan waan faca’uuf Salphaatti kafaltii malee of beeksisuuf
•Dhageettii Ummata Addunyaa kana harkisuuf
•Seera qabeessa fakkeessanii waan barreessaniif, Sodaachisuudhaaf
•Ogeeyyiin Koompitaraa yoo hojiin isaan jibbisiisu, of bashannansiisuuf waan akkasii kana hojjatu

Dhumarratti #Project keenya #CCT dorgommii Idil-Addunyaatiif Filannoo irra jiru, Link armaan gadii bantanii #VOTE fi #Comment akka gootan Waamicha keenya dhiyeessina👇👇

https://www.entrepreneurship-campus.org/ideas/14/6604/#vote-container

 


HORAA BULAA
OROMO ICT

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to meet me: Drop your message to - info@oroict.com. Thanks in Advance!

Yaada kenni