Hiriyyaa Amanamaa[Trusted Contacts]


Eenyummeessaa Facebook keessan yeroo barbaaddanitti, ykn yeroo rakkinnatti Hiriyyaan keessan isiniif too’achuu akka danda’u beektuu?

Kanaan booda Hayyootni/Beektotni, Namootni Facebook irratti beekkamtii guddaa qabaniif hordoftoota heddu qaban fi namni kamuu Eenyummeessaan[account] keenya hatame, cabe, jallate, rakkoo godhate, dhukkubsate, Mataaan Bowwaafate fi kkf jechuun hin jiru.

Eeyyen! mala kana fayyadamna taanaa:

 • Teessoo Ergaa[Email] koo irraanfadheen hin jiru
 • Jecha Darbii[Password] ieraanfadheen hin jiru
 • Eenyummeessan[account] koo hatameen hin jiru
 • Hatame, Cabe, Rakkoo godhate, Fayyaa dhabee fi kkf jechuun hin jiru

Walumaagalatti, Eenyummeessaa keessan haala kamiin eessattillee yoomillee dhabuun hin jiru. Kana jechuun yeroo Unkaa asii gadii guutuun Hiriyyaan amanamaan keessan Eenyummeessaa keessanitti dabaltan, Dhaabbanni FacebookHiriyyaan keessan kun Deeggarsa isin barbaachisu kamiiyyuu akka isinii godhu Hayyamni[Privilage] ni kennamaaf.

Kunis Fakkeenyaaf yeroo rakkoon tokko isini mudate, Bifa ERGAA GABAABAAtiin dhaamsa lakkoofsa icciitii[one-time security code] fi Hidhaa barbaachisaa[URL] of keessaa qabu Facebook irraa isiniif erguudhan.

NB: Lakkoofsa icciitii fi hidhaa isiniif dhufe sanas waan isiniif hin galle yoo jiraate Hiriyyuma keessan sana Gaafattu.

Tajaajila kana argachuuf Kafaltii isin hin barbaachisu, Tartiiba armaan gadii hordofuun Odeeffannoo barbaachisu guutuu qofaadha.

Tartiibni Hiriyyaa amanamaa Eenymmeessaa keessanitti dabaluuf barbaachisu:

 1. Sirreeffama Icciitii(Security Settings) seenaa
 2. Hiriyyaa Amanamaa(Trusted Contacts) seenaa
 3. Hiriyyaa Amanamaa(Trusted Contacts) filadhaa
 4. Hiriyyoota keessan isiniif amanamoo ta’an ykn dhimma kana irratti na qarqaara jettanii abdattan sadii hanga shanii galchaa ykn Filadhaa(select your 3-5 trusted friends).
 5. Filannoo keessan dhugoomsaa[Confirm your choice].

 

Haala kanaan Eenyummeessaa[account] Facebook keessan too’achuun ni danda’ama, akkasumas Namootni Hubannoo Teekinoolojii qunnamtiif Odeeffannoo qabanis Eeyyummeessaa firaafi maatii keessanii too’achuu akka dandeessan isin hubachiisuu feena.

Dhumarratti, Namoota hiriyyaa keessan amanamoo jettanii filattan sana keessaa kan barbaaddan baasuu yoo barbaaddan:

 • Sirreeffama Icciitii(Security Settings) seenaa
 • Hiriyyaa Amanamaa(Trusted Contacts) seenaa
 • Hiriyyaa Amanamaa(Trusted Contacts) filadhaa
 • Hiriyyoota keessan jijjiiruu ykn balleessuu barbaaddan cinatti #EDIT cuqaasuun tartiiba isaa hordoftanii balleessitu.

HORAA BULAA

OROMO ICT

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here