Hiriyyoota Facebook  Hadoodan(INACTIVE) ta’an yeroo tokkoon tooftaa ofirraa qulqulleessuu/balleessuuf(Deleting Inactive Facebook inactive Friends in Bulk):  KUTAA 1ffaa: OROMO ICT


Tajaajila dhaabbanii guddichi marsaa hawaasaa FACEBOOK maamiltoota isaatiif kennu keessaa tokko, maamiltoonni ykn fayyadamtootni hiriyyummaa akka walgaafatan gochuudha. Haaluma kanaan namni maamila dhaabbaticha kanaa ta’e tokko yoo fedhe nama biroo)firasaa, hiriyyaa dhiyotti walbeekuun, maatiisaa, hiriyyoota fageenyi addaan baase fi namootni wal hin beeknes) hiriyyummaa walgaafaachuufi walirraa fuudhuu akka danda’an godhamee jira.

Akka seerri Dhaabbatichaa ibsutti, namni tokko hiriyyummaa nama biraatiif erguu ykn irraa fuudhuu kan danda’u, hanga hiriyyootni maamiltoota dhaabbatichaa lamaan isaaniiyyuu baay’inni hiriyyoota isaanii kuma shan(5000) guututtiidha. Kana booda immoo namni ykn hiriyyaan walbarbaadan jiraachuu malu sababa jedhamee amanamuuf , Namootni akka walhorfofan, akka hojii walii ilaalan (Follow) akka walgodhan godhamee jira.

Haaluma kanaan turrus, bullus, Eenyummeessan[account] hunda keenyaatuu baay’ina hiriyyoota  nuuf hayyamame sana ni guuta. Ammas hiriyyootni keenya biroo akkuma seera dhaabbatichaatiin carraa hiriyyummaa nurraa argachuu waan hin dandeenyeef, carraa lammaaffaa, fayyadamuun nu hordofu, Yeroo kanas adeemsa guyyaa gara guyyaatti namootni barbaachisoofi hojiif ykn dhimmaaf barbaadnu nu mudachuu malu. Yeroo kana namuma tokko caljennee hariiroo hiriyyummaa keenya addaan kunnee nama sana hiriyyoomfachuu filanna.

Haa ta’uu malee, hubannoofi dandeettiin namootaa gargar waan ta’eef adeemsa turtii keessa namootni kaan du’aan, kaan eenyummeessaa[account] isaanii irraanfatanii ykn fayyadamuu dhiisanii(inactive) osoo jiranuu, nu biratti immoo duraan hiriyyummaa waan wajjiin qabnuuf caljedhee duwwatti iddoo hiriyyoota koo ykn nama hiriyyummaasaa barbaaachisaa ta’ee argame osoo itti simachuu danda’uu namni eenyummeessaa isaa fayyadamuu dhiise(inactive) sun iddoo qabatee taa’a.

Akkasumas, namootni eenyummeessan isaanii hadoodaa(inactive account) kanas hunda yeroo tokkoon barbaadnee balleessuuf hin danda’amu ture, namoota kanneen addaan baafachuun rakkisaa waan tureef.

Hardha Garuu OROMO ICT tooftaa salphaa kana kan yeroo dheeraaf namootni hedduu gaafachaa turan, TOOFTAA SALPHAA HIRIYYOOTA EENYUMMEESSAAN ISAANII HADOODAA[INACTIVE FRIEND] ta’an yeroo tokkoon qulqulleessuf ykn balleessuf isinif gargaaran qabannee dhiyaanneerra.

Tooftaan kun tooftaa namni hedduu gaafachaa tureefi hiriyyoota keenya hojiirra hin jirre(inactive) ta’anii garuu iddoo Eenyummeessaa keenyaa faayidaa malee olguutanii jiran jiran balleessuuf kan ooludha.

Tooftaalee kanas tartiiba armaan gadii hordofaa:

  1. Iyya’aa(browser) “Mozilla Firefox” jedhamu fayyadamuudhaan, hidhaa/link “Greasemonkey plugin” jedhu kana cuqaasaa. Sana booda akka suuraa armaan gadii kanarraa ilaaltanitti, isa
  2. Akkuma 2ffaa irra jiru(ADD TO FIREFOX) jedhaa
  3. Tartiiba 3ffaa irratti “INSTALL” isa jedhu cuqaaftu.
  4. Dhumarratti “RESTART” isiniin jedha, sana filachuun iyya’ichi cufee isiniif bana.

  1. Sana booda, hidhaa ykn link ” Delete Facebook Friends” jedhu kana banaa.
  2. Qabduu(button) “INSTALL(fe’i)” jettu cuqaasaa.Hub: yoo tartiiba duraa sana seeraan hordoftan, tartiiba kana irratti ofumaa isin hubata, koompuutarri ykn ofumaa isiniif fe’a.
  3. Amma iyya’aa[Browser] “Firefox” kanumaan Facebook keessan banaa, sana booda, Gara Fuula hiriyyoota keessanii deemtu, kunis
  4. DANAA(profile) Eenyummeessaa[account) keenyaa banuu,
  5. Gara giddduu harka mirgaa dhiyaatuun “FRIENDS” isa jedhu cuqaafna.
  6. Yeroo kana fuulli hiriyyoota keenya ofirraa qabnu “FILANNOO” dabalataa duraan hin jirre qabatee dhufa, kanaaf kan barbaadnu filannee yeroo tokkoon balleessuu dandeenya.

Kanaafuu, tooftaan kun, hiriyyoota keenya kaka’aa{active] ta’an dhiisee kan hadoodan[inactive} ta’an yeroo tokkoon ofirraa balleessuuf ykn gaggeesssuuf oola.

>> Iyya’aa[Browser] “CHROME” Irratti immoo Maxxansa 2ffaa keenya eegaa


HORAA BULAA DEEBANAA
OROMO ICT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here