Icciitenya(security) Eenyummaa Facebook keessanii eeggachuuf tartiiba kanaa gadii hordofaa…. OROMO ICT

 icciitenya-facebook

Icciitenya(security) Eenyummaa Facebook keessanii eeggachuuf tartiiba kanaa gadii hordofaa………………. OROMO ICT


Icciitenya(security) Eenyummaa Facebook keessanii eeggachuuf tartiiba kanaa gadii hordofaa:

1.Ergaan na beeksisii akka isiniif kennamu godhaa(enable login notification)… Kunimmoo yeroo eenyummeessaan keessan iddoo(locatio), Koomputara/Mobile Haaraa irraa banamu akka bifa ergaa gabaabaatiin Bilbila ykn email keessan irratti isin beeksisuuf kan oolu yommuu ta’u Namni Eenyummeessaa keessan hatuuf deemus yoo jiraate lakkoofsa icciitii isiniif ergame sana malee seenuu hin danda’u waan ta’eef..Kanaafuu yeroo san namni akka fb keessan seenuf yaala jiru ni hubattanii #Jecha Darbii(password) keessan jijjiirachuu qabdu!

karaa itti enable notification gootanis:

Go to Home -> Account Settings -> Security ->Login Notification

 

2.yeroo hunda #Activesessions eenyummeessaa keessanii hordofuu qabdu.. Kunimmoo Eenyummeessaan keessan iddoo(location), Komputera/Mobile(device), Yoom akka banamee jiru nutti agarsiisa. Haala kanaan yoo iddoo nu hin banin irraa ykn koomputara/Mobile nuti hin fayyadamin irraa banaa(Active) ta’uu agarre tarkaanfii kanaa gadii fudhachuu qabna.

  1. a) Kan iddoo Haaraatti baname(Active) jedhu sana cuqaasuun #endsession gochuu qabna.
  2. b) Yerosuma #JechaDarbii(Password) keenyas jijjiiruu qabna.

akkaataa ittiin active session check gonus,

Go to Home -> Account Settings -> Security -> Active Sessions.

 

3.Secure Browsing..godhunis caalatti fb kenya

eeguf gaaridha…akkatan itti goonus

Go to Home-> Account Settings -> Security ->Secure Browsing.

 


OROMO ICT [sgmb id=”1″]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *