Icciitii Bilbila keessanii kan namni hedduun hin beekne!

Icciitii Bilbila keessanii kan namni hedduun hin beekne!


 

Namootni hedduun bilbila qabachuu malee Tajaajila barbaachisu hangamtu irraa argachaa jira jennee yoo madaalle, tilmaama keessa seenuun nama rakkisa.

Hundaafuu Odeeffannoo muraasa armaan gadii kana ilaala.

 1. Namni yoo isiniif Bilbilu “Bilbilli kun tajaajila irra hin oolle” akka jedhu yoo barbaaddan:
 • *21*900# ykn
 • Lakkoofsa tokkicha keessaa dhiisuun lakkoofsa keessanitti deebisaa hidhaa[divert] fkn *21*091234567#
 1. Guutummaa Ergaa bilbila keessanii bilbila biraarratti hidhuuf[divert] gochuuf
 • *21*0912345678# 0912345678 lakkofsa irratti divert gootaniidha.
 • #21# divert irraa balleessuuf
 • *#21# odeeffannoo divert ta’emoo hin taane jedhu argachuuf
 1. Bilbilli keessan yeroo Jaatanaawaa[Busy] ta’e qofa bilbila biraatti hidhuuf[divert] gochuuf:
 • *67*Lakkoofsa itti hidhuu barbaaddan#
 • #67# irraa Haquuf
 1. Bilbilli keessan yoo isin kaasuu dhabdan qofa Bilbila biraatti hidhuuf[divert] gochuuf:
 • * 61*Lakkoofsa itti hidhuu barbaaddan#
 • #61# irraa Haquuf
 1. Bilbilli keessan yoo isin Sarara Gahiinsaa[Network] ala jirtan qofa Bilbila biraatti hidhuuf[divert] gochuuf:
 • * 62*Lakkoofsa itti hidhuu barbaaddan#
 • #62# irraa Haquuf
 1. Osoo isin nama biraa wajjiin haasawutti jirtan namni biraa yoo isinii bilbile, Akka sararatti isin eegu koompuutarri akka itti himu[Call Waiting] tajaajilamuuf:
 • *43# Kakaasuuf[to activate]
 • #43# Irraa Haquuf
 • *#43# akka irra jiruuf hin jirre ilaaluuf

 

Odeeffannoo Biraatiin hanga walitti deebinuuf HORAA BULAA


OROMO ICT  | Qubee Technologies

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to contact me: Drop your message to - abdisabnch39@gmail.com. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

12 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *