Interneeta Baasii Salphaadhaan

Interneeta Baasii Salphaadhaan yeroo dheeraaf fayyadamaa: OROMO ICT


Yeroo ammaa #Interneetni hojii keenya kan #daqiiqaafSekondiidhaan raawwachaa, hordofaa, fikkf jirru keessatti nama heddu biratti Nyaata caalaa iddoo guddaa argateera. Kanaafuu mallaqa keessan qusachuuf barreeffama kana hordofaa…

Asiin dura #maxxansakoo Haala #qusannoo mallaqaa yeroo #Interneeta fayyadamtan maxxanse(#BackGroundRestrict) irratti hedduun keessan fayyadamoo ta’uu keessan keessaan naa ibsaa turtan. Akkasuma warri hanga ammaa isiniif #milkaayuu didee mallaqni hedduu daqiiqaa fi secondii muraasa keessatti isin irraa akka #ciramaa jiru nan beeka.

Kanumaaf har’a #Mala biraa kan ijoolleen keenya Mallaqa #salphaadhaan yeroo dheeraaf akka fayyadaman isaan qarqaaru isiniif qabadhee dhufeera.

Innis:

  • fayyadama(application) fayyadamuuf nu barbaachisuun ala kanneen biroo akka hin hojjanne OfirraaDhaabuu.

Fkn: yeroo ammaa Facebook applicationa namni hunduu #odeeffannoo waytaawaa haala keessa jirruu kanaan wal qabate argachuuf ni barbaada. Kana irraa kan hafe #fayyadama(applications) hin barbaadne kanneen akka:

  1. √WhatsUp
  2. √Viber
  3. √Imo
  4. √Twitter
  5. √Youtube(video streaming)–consume high bandwidths.
  6. √GPS(location tracker)
  7. √etc…. #iyyaafataa(browser) hin barbaachifne biroo.

 

Akkasumas  MobileApplicationni biroo kanumti tolaan gadbuufanne(free downloaded) iyyuu hanga xiqqoo #interneeta ni fayyadama.

Kanaafuu isaan Internaata Keenya akka nu jalaa hin fayyadamne gochuu qabna.

Kana gochuuf:

  1. Fayyadama(Apps) hin barbaadne ofirraa dhaabuu:

setting–>Manage Apps(Application Manager)–>#running–>Apps isin hin barbaachifne cuqaasaa(click)–>stop–>OK.

 

  • Apps dugda duubatti ofiin socho’an(consuming bandwidth), yoo ofii keenyaa barbaadne malee akka hin #sochoone/hojjanne gochuu qabna:

Setting–>networked Apps–>tick(√)restrict background download (at top right corner)–>OK.

 

Yoo haala kanaan fayyadama(Apps) isin hin barbaachisne ofirraa dhaabdan, Bandwiths applicationni ofumaan socho’an(background running Apps) sun itti fayyadaman kafaltii dabalataaf waan nu saaxiluuf Baasii hin barbaachifne baafna jechuudha.

 


HORAA BULAA

OROMO ICT[sgmb id=”1″]