#Interneeta Baasii Salphaadhaan yeroo dheeraaf fayyadamaa……. #GaaffiiNama Hedduu. #share


Yeroo ammaa #Interneetni hojii keenya kan #daqiiqaafSekondiidhaanraawwachaa, hordofaa, fikkf jirru keessatti nama heddu biratti #Nyaatacaalaa iddoo guddaa argateera. Kanaafuu mallaqa keessan #qusachuufbarreeffama kana hordofaa…

Asiin dura #maxxansakoo Haala #qusannoo mallaqaa yeroo #Interneeta fayyadamtan maxxanse(#BackGroundRestrict) irratti hedduun keessan fayyadamoo ta’uu keessan keessaan naa ibsaa turtan. Akkasuma warri hanga ammaa isiniif #milkaayuu didee mallaqni hedduu daqiiqaa fi secondii muraasa keessatti isin irraa akka #ciramaa jiru nan beeka.

Kanumaaf har’a #Mala biraa kan ijoolleen keenya Mallaqa #salphaadhaanyeroo dheeraaf akka fayyadaman isaan qarqaaru isiniif qabadhee dhufeera.

Innis:
#fayyadama(application) fayyadamuuf nu barbaachisuun ala kanneen biroo akka hin hojjanne #OfirraaDhaabuu.

Fkn: yeroo ammaa #Facebook applicationa namni hunduu #odeeffannoowaytaawaa haala keessa jirruu kanaan wal qabate argachuuf ni barbaada. Kana irraa kan hafe #fayyadama(applications) hin barbaadne kanneen akka:
√WhatsUp
√Viber
√Imo
√Twitter
√Youtube(video streaming)–consume high bandwidths.
√GPS(location tracker)
√etc…. #iyyaafataa(browser) hin barbaachifne biroo.

Akkasumas #MobileApplicationni biroo kanumti tolaangadbuufanne(free downloaded) iyyuu hanga xiqqoo #interneeta ni fayyadama.

Kanaafuu isaan #Internaata Keenya akka nu jalaa hin fayyadamne gochuu qabna.

Kana gochuuf:
1. Fayyadama(Apps) hin barbaadne ofirraa dhaabuu:
 setting–>Manage Apps(Application Manager)–>#running–>Apps isin hin barbaachifne cuqaasaa(click)–>stop–>OK.

2. #Apps dugda duubatti ofiin socho’an(consuming bandwidth), yoo ofii keenyaa barbaadne malee akka hin #sochoone/hojjanne gochuu qabna:
Setting–>networked Apps–>tick(√)restrict background download (at top right corner)–>OK.

Yoo haala kanaan fayyadama(Apps) isin hin barbaachisne ofirraa dhaabdan, #Bandwiths applicationni ofumaan socho’an(background running Apps) sun itti fayyadaman kafaltii dabalataaf waan nu saaxiluuf #Baasii hin barbaachifne baafna jechuudha.

 

 


HORAA BULAA

OROMO ICT

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here