Itiyootelekoom Tajaajilli Interneeta bilbilaa yemmuu addaan citu, Maamiltootni Herrega isaanii yeroo biraa fayyadamuu akka danda’an beeksise:OROMO ICT

Itiyootelekoom Tajaajilli Interneeta bilbilaa yemmuu addaan citu, Maamiltootni Herrega isaanii yeroo biraa fayyadamuu akka danda’an beeksise:OROMO ICT


Iityoo Teelekoom tajaajilli intarneetii bilbila sochootuu yammuu adda citu hojimaata herreega itti hin fayyadamnetti fayyadamuu dandeessisu hojiirra oolche
Iityoo Teelekoom labsii yeroo ariifachiisaan booda tajaajilli intarneetii bilbila sochootuu yammuu adda citu, herreega itti hin fayyadaminitti deebisanii fayyadamuu fi yeroo tajaajilaa dheeressuu hojimaata dandeessisu hojiirra
Maamiltoonnis herreega itti hin fayyadaminii fi yeroo tajaajillisaa itti xumuramu baruuf gara *804# bilbiluun hubachuu kan danda’an ta’uusaa Iityoo Teelekoom Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himeera.
Haaluma kanaan tajaajila yeroo kanfaltii duraa, moobaayilii biiznasii warren fayyadamaniif, tajaajila daataa fi sagalee waliigalaa, akkasumas tajaajila ‘gabataa’ fi kennaas dheeresseera.
Maamiltoonni tajaajila daataa moobaayilii kanfaltiin boodaan tajaajila daataa qofaa fi tajaajila waliigalaaf haalli herreegasaanii deebisanii itti fayyadamuu danda’an mijaa’era.


Maddi oduu kanaa: FBCdha

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to meet me: Drop your message to - info@oroict.com. Thanks in Advance!

1 Comment

Yaada kenni