Iyya’aan(Browser) Firefox Akeekkachiisa Marsariitii hatame fayyadamuu dhoorku hojjachaa jira.

Iyya’aan(Browser) Firefox Akeekkachiisa Marsariitii hatame fayyadamuu dhoorku hojjachaa jira.


Iyya’aan(Browser) Firefox Akeekkachiisa Marsariitii hatame fayyadamuu dhoorku hojjachaa jira.

(Firefox “Breach Alerts” Will Warn If You Visit A ‘Hacked’ Website)

 

Iyya’aan Mozilla Firefox jedhamuun beekkamu, Fooyya’iinsa isaa dhufu (Firefox 57 version) kan “Firefox Quantum.” jedhamuun moggaafame kanatti waan haaraa tokko dabalee gadi  gadi lakkisuuf akka ta’e ibsee jira.

Dhaabbatichi akka ibsetti, Qabiyyee haaraa(New Feature – dubbed Breach Alerts) jedhamu kan maamiltootni ykn fayyadamtootni marsariitiiwwan(websites) adda addaa fayyadaman, Marsarrittiwwan kunneen kan hataman(hacked) ykn hin hin hatamne(not hacked) ta’an kan akeekkachiisuudha.

Dhaabbanni Moozillaa, Garee Marsariitii ” Have I Been Pwned” jedhamu kan maamiltoota deetaa hatame akeekkachiisu waliin ta’uun. Dhimma kana Ogeessi ‘ HIBP’s Troy Hunt’ jedhamu Eenyummeessaa twitter isaatiin akka armaan gadii kanatti qabiyyeen haaraa akka hojjatamaa jiru ibsee jira.

                                

Qabiyyeen haaraa Firefox kun marsaa ijaarsa jalqabaa(early development stage) irra jiraachutu himame. Qabiyyeen haaraa kun guutuun guututti hanqam akka hojitti hiikamuufi maaliifi hanqam hojii qabatamaa ta’ee akka dhufu walumaan kan eegnu ta’a.

Injiinarri Mozilla, GetHub repo; kan qabiyyee haaraa kana irratti hojjachaa jiru akka jedhutti, qabiyyeen haaraa kun Akeekkachiisa waktaawaa(recent warning notification) irratti akka xiyyeefatu hime. Akkasumas Guutummaasaa(Learn More) kan jedhu akka qabutu himame. Akkasumas Icciitenya gara fuulduraa ta’us akka tilmaamuufi teessoo-ergaatiin(email) maamiltoota akka akeekkachiisutu dubbatama.

 

Xumurarratti, yoo Ogeessa Moosajii(Software Developer) taatan Fakkeettii(prototype) keessan walitti qabattanii ‘GitHub repo’ dhaaf dhiyeessuu dandeessu.  

 


HORAA BULAA DEEBANAA

Qubee Technologies and OROMO ICT TEAM

 

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to meet me: Drop your message to - info@oroict.com. Thanks in Advance!

Yaada kenni