Madda banaa marsaa bootstrap hojjachuuf si tajaajilu

mul’ata koompiitaraa

kabajamtootaa fi jaalatamtoota oromo ict akkam jirtu? nageenyi badhaadhaa? ni yaadattu yoo tahe fuula keenya facebook irratti, marsaan bootstrap hojjachuuf kan isin gargaaru, madda banaa/open source/ tokko isiniif maxxansina jennee turre. Nutis waadaa keenya eegnee, maddiocha kana qabannee dhufnee jirra.

mul’ata moobaayilaa

Isinis hidha itti aanu kana irraa buufachuudhaan, akka fedhii keessaniitti itti fayyadamuu dandeessu. Madda banaa kana isins github gubbaa irraas akka salphatti argachuu dandeessu.

As tuqii Naqadhu

Madda banaan kun gosa zip tahee jira. yeroo unzip gootan, jecha darbii oroict jedhu itti galchuu hin dagatinaa. kana malees, yeroo itti fayyadamtan rakkoo isin qunname kamiifuu, nu gaafachuu hin sodaatinaa. Hamma dandeenyeen deebii isaa isiniif kennuu ni yaalla.

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to contact me: Drop your message to - abdisabnch39@gmail.com. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *