Marsaalee Hawaasummaafi Mirga Abbummaa:- Abdiisaa Bancaatiin

Xiinxala Hojiiwwan Marsaalee Hawaasummaafi Mirga Abbummaa[Abbeentaa]………. Abdisa Bencha Jaratiin, Design: Gammadaa Olaanaati——–waggaa 1 dura barreeffame


Daba walirratti hin Hojjannu, walirrattis hin hojjatinaa……
Oromoon Dargaggoota, Hayyootaa fi Beektotaa hedduu, kanneen Dandeettii garagaraatiin badhaafaman qaba. Yeroo ammaa Gara Marsaalee hawaasummaatiin Beekkumsa hangana hin jedhamne nuuf laachaa jiru. Dadhabbiifi nuffii tokko malee, Kafaltii tokko malee Ganamaa galgala Kallattiin[Online] irratti inumaayyuu, warri biyya keessaa BAASII INTERNEETAA kan akka ABIDDAA nama gubu sana hunda danda’anii waan beeknu sabaaf qoodna jedhanii, Lammii Barsiifna jedhanii osoo waan tokko nutti hin qusatin dhama’aa jiru.
Fakkeenya Muraasa warra biyya keessaa:
• Gara Fayyaatiin Dr.Gurmeessaa, Dr.Dhiinsaa, Dr.Hiikaa, Dr.Nuraddiin….
• Gara Walalootiin: Lataa , Ximqataa , Lalisee, Galane, Galana, Aboma…
• Barreeffamaafi Odeeffannoo: Moti Abelti, Oroliyaanaa D, Tamasgeen A, Lalisaa I, Abdii L…
• Gama Teekinoolojiitiin: Arsicha Kofale, Jote Tulu, Sanyii Abdiisaa, OROMO ICT… fi kkf kanneen maqaan hin dhahamin muraasni hojii boonsaa hojjachaa jiru

Kana qofaa miti, Warra Diyaasfooraa Maqaa dhayuu wanti dhabeef, Baasiidhaa akka keenya Gubachaa hin jiran jedheeti malee, Wanti barreessuuf deemu nama hunda ilaallata.
Maarree, Ijoollee Hojii sammuu irratti Qabsoofte kanneen, Akka Gammachuun Hojjatan Barbaadduu moo akka isaa hojii kana dhiisanii harka maratanii taa’an barbaaddu?

EEYYEEN, Filannoo 1ffaa: Yoo isaan akka Gammadanii hojii kanatti cimanii waan hojjachaa jiran caalaa cimanii akka nu tajaajilan barbaaddan, MAXXANSAALEE[Post] isaanii yeroo arginu, yoo garagalchinee ofii maxxansinu hojii Abaluuti jennee eeruu Aadaa haa godhannuu. Kana Gochuun Faayidaa sadi qaba:
• 1ffaa) Hojiin Nama kanaa akka beekkamu taasisa
• 2ffaa) Namni hedduu hojii isaa baree nama kana hordofuu eegala
• 3ffaa) Nama kanatti Itti Gaafatamummaa hojii isaa jabaatee hojjachuu horata, kunimmoo murannoo duraan qabu caalatti dachaan akka dabalu godha.
Filannoo 2ffaa: Dhimma isaati, ana maaltu na dhibe, Ani kan inni hojjate garagalchee, kiyyuma fakkeessee maxxanfadhee Namootni hojii kana ilaalanii Anuma haa eebbisanii, anuma haa jajjabeessanii, Anuma haa galateeffatanii, Ofumaa Beekaa ta’ee Kabajaafi Galata ittiin argadhee ittiin beekkama warrootni jedhan, Ammas kanumatu godhamaa jira waan ta’eef Gochi akkasii garii mitii dhiisaa, Filannoo ani isiniif dhiheesse kana isa 1ffaa irra jirutti fayyadamaa, Yoo dadhabdan immoo, #SHARE godhaatii hiriyyoota keessanni gahaa jechuun WAAMICHA OBBOLUMMAA, WAAMICHA SABUMMAAfi Waamicha OGUMMAA isiniif kan dhiyeessu ani Obboleessa keessan, Ogeessa ICT ABDIISAA BANCAA JAARRAAti.
Gorsa koo kan hojiirra oolchuu dhabuun immoo miidhaa fiduu danda’u keessaa muraasni:
• Abbaan hojii osoo beela’u, kara adeemtuun sooratti, ‘Like, Comment fi Share’ n hirbaataafi Hamilee namoota marsaa hawaasummaa kana gubbatti waa hojjatuuti.
Fkn: Barreessaaa tokkotu, walaloo barreessee Facebook isaa irratti maxxansee, ‘like 15 fi comment 2’ argate, Walalooma sana Namni biraa gargalchee osoo jecha tokkollee hin jijjiirin, osoo madda isaa hin eerin, Facebook ofii irratti maxxanse. Walaloon kun asitti [like 15,800, Comment 2750] argate. Abbaan walaloo keessaan(inbox)dhaan maaliif yoo xiqqaate maddasaallee hin eertu, jedhee gaafannaan, ‘Waraabessi waan halkan hojjatu beekaaf, Guyyaa nama dheeysa” akkuma jedhamu, barreessaan[Abbaa walaloo] ni uggurame[block] godhame. Kana mee, Barreeffama maaliif maxxansite hin jenneen, Madda maaliif eeree, namootni barreeffama sana dubbisa, Bareessaa kana baranii hojii bareedaa akkasii namni kun hojjatu maaliif akka hordofan hin goone?
Kanarraa ka’uun Barreessaan[abbaan hojii] namaaf hojjadhaa jechuu, hamilee cabuu, abdii dhabuu fii kkf keessa seena
• Namni beekkamuu qabu, kan namni irraa baratu, kan Cinqamee sabaaf hojjatu, ykn dhimma waldhaansoo jiraanyaafi Hojii sabaatiin sakaalamee waan jiruuf, saa’aa waan hojjateefi sabaaf ta;u qabatee dhufetti olbahee hojiisaa kaa’ee warri bahu UKKAANFAMEE, DHOKFAMEE, Warri Interneeta bilisaa qofa waan fayyadamuuf saa’aa 24 sararra[oline] turee hojii akkasii barbaadee ittiin beekkamuuf dhama’u, Osoo iddoo dandeettiin isaa hin geessin, dandeettii sabni irraa eegu osoo hin qabaatin beekkamuuf jarjaran, Xaarii dadhabbii Faayidaaa hin qabne gochaa jiraachuu hubachuu qabu. Hordoftoota Kumaafi kitilaa ol horannee, hojii hordoftootni nuirraa eegan yoo gumaachuu dadhabne, salphina. Namni tokko nama tokko kan hordofuuf waan irraa barbaadu waan qabuuf. GAAFA MIRGI ABBEENTAA Hojiirra oole maal ta’uuf, Dandeettii waliin hin dhalatin eessaa fiduuf?
• Barreessitootni keenya hedduu hojii ani itti dadhabee kan biraa ittiin beekamu maaliif hojjanna jedhanii hanga hojiidhaabuu gahanii jiru.
• Kan biraas hedduutu jira………….
TARKAANFII: Warroota Gorsa Obbolummaa koo dhageeffatee warroota hojiirra Oolcheef Galata koo dhiyeessaa namoota didanii, amma s amala ofittummaa(salfish) namoota agarsiisan immoo malli salphaan jira. innis Yeroo ammaa Abbeentaan[Mirgi Abbummaa] seeraan kabajaamiif Marsaaleen Hawaasummaa hunduu kan hojii isaanii wajjiin deemu kan qabaniidha.
Hubadhaa, wanta nuti barreessinee maxxansinu suuras haata’uu barreffama, suursagalee Hojii eenyuu akka ta’e ifatti beekkama.
Mee Seera Marsaa Hawaasaa guddicha Facebook ilaalla: Yoo Namni tokko qabiyyee nama tokkoo hayyama nama sanaatiin ala maxxansee Abbaan hojichaa ykn qabeenyaa Facebookitti himate, TARKAANFIILEE fudhataman:
• Hatattamaan Qabiyyee sana Facebook irraa mi dhokfama ykn ni balleeffama, Nama maxxanse Ajajni ofeeggannoo dhumaa barreeffaman ni laatamaaf
• Ammaf Deddeebi’ee hojii nama biraa irra deddeebi’ee maxxansa taanaan, Namni kun Eenyummeessaa[Account] isaa irratti maxxansuu akka hin dandeenye Mirgi, Maxxansa Facebook irraa fudhatama, Gaafas Maxxansuun hafee ija qofaan akka dubbisutu hayyamamaaf.
Maarree Nama Qabiyyee hojii keessanii hayyama keessan malee maxxanse Akkas Gochuu Barbaadduu?
kinoo Hidhaa kana cuqaasuudhaan #tartiiba isaa hordoftanii erginaan tarkaanfiin ni fudhatama.
https://www.facebook.com/help/contact/937027619679465
Yoon Dogoggore Na-Ofkolchaa
Horaa Bulaa Deebana
Barreefama: Abdisa Bencha Jara
Design: Gammadaa Olaanaa
Suuraa: Google fi Abdiisaa Balaachoo #AbdiPictures

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to contact me: Drop your message to - abdisabnch39@gmail.com. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *