Marsaalee ugguraman VPN Opera’tiin daawachuuf

Marsaalee ugguraman VPN operaatiin daawachuuf


Har’a akkuma baratame, wanta guddaa tokko isiniif qooduu barbaade. Hedduun keenya moobayila keenyaafis haa tahuu koompiitara keenyaaf ‘browser’ gaariidha jennee kan filannu Opera dha.

Sababni namni hedduun Opera filatuuf, saffisa isaa fi qusannoo inni maallaqaaf qabuuti. Bara darbe kaampaanichi moosaajilee maallaqa heddu fixan kan too’achuuf gargaaru, tajaajila Opera Max jedhamu itti fayyadamtoota isaaf hojjatee, jaalatamummaa isaa guddifate.

Baruma darbe kana gara xumuraa irratti Opera VPN kan jedhamu tajaajila marsaalee ugguraman kamiinuu ittiin daaw’achuuf kan tajaajilu oomishee itti fayyadamtoota isaaf dhiyeeseera.

VPN opera’n hojjate kun, tolaan tajaajila yeroo dheeraa kan kennuudha. Akkuma beekkamu VPN’n hedduun tajaajila tolaa yeroo muraasaa qofa erga kennanii booda, kafaltii kan nama kafalchiisaniidha. Garuu Opera VPN’n miti.

Akkamitti arganna Opera VPN?

Iddoo opera VPN argatti isinitti himuun dura, opera vpn maal irratti akka hojjatu isinitti haa himuu. Opera VPN kan hojjatu moobaayiloota Android fi iOS irratti. Kana malees, koompiitara irratti ni hojjata.

Moobaayiloota android tiif playstore keessaa salphumatti buufattanii itti fayyadamuu dandeessu. Akkasuma warri iOS fayyadamtan immoo iTune keessaa ni argattu. Koompiitara irratti fayyadamuuf immoo gara marsaa opera deemuudhaan, browser isaanii buufadhaan itti fayyadamuu qofa.

Yoo kana jedhu; erga buufattee booda yoomessa browser keessa seente akka suuraa armaan irratti argitu kanatti banuu/enabe/ gochuu qabda jechuudha.

 


HORAA BULAA

OROMO ICT [sgmb id=”1″]

 

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to meet me: Drop your message to - info@oroict.com. Thanks in Advance!

1 Comment

  • Hi akam jirttan. .Anii mobayli kiyya galaxy s i897 tidha garru play stor(Google play) khessa wattakalle bufachun dadhabbe nadidde malif akka tahe nahimttu? Galatoma

Yaada kenni