Mobile Keessan Maaltu Jaataneessa[Busy] Godha:- OROMO ICT

mobile

Maaltu Mobile keenya Nu jalaa Jaataneessaa(Busy) godha……#Share Godhaa

Mobile Nama hedduu yeroo jaatanaa’u(busy ta’u) yeroo wajjin rakkatan namoota hedduu ni argina.
Kun sababoota Muraasa armaan gadiif akka ta’e isin hubachiisuu feena…….OROMO ICT….. #share

●Mobile Faayiliidhaan yoo guuutame.
Mobile yeroo ammaa kuusaa wantoota adda addaa ta’uun tajaajilaa jira.
Keessattuu, suursagaleefi Suuraan wantoota Bilbila keenya Jaataneessan(busy godhan) keessaa isa duraati.

Kanaafuu kanneen hin barbaachifne keessaa balleessuun Furmaata jenna.

●Fayyadamaa(Application) Mobile heddu itti fe’uu. Namootni hedduu Fayyadamaa faayidaa mitii, Maquma isaatuu hin beekne Mobile isaatti guutee deema. Kun miidhaa malee faayidaa tokkooyyui hin qabu.

Fayyadamaa(Apps) Itti fayyadamnu malee kanneen duwwaa mobile keenya jaataneessan keessaa balleessuu qabna.

●Sagalee WhatsUp.
Namootni yeroo hedduu WhatsUp sagaleedhaan fayyadaman osoo beekanis ta’ee osoo hin beekin, sagaleen sun Bilbila keenya keessatti waan kuufamuuf, Bilbila keenya jaataneessuu bira darbee hamma bilbila sana gubuutti deemuu danda’a.

Sagalee sana yeroo yerotti WhatsUp keessa deemnee balleessuun furmaata.

OROMO ICT
HORAA BULAA[sgmb id=”1″]

 

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to meet me: Drop your message to - info@oroict.com. Thanks in Advance!

3 Comments

  • gaalatoma antvirus itti godhachun ni barbachisa haala kaamin?

  • -‘android version’mobaayila keenyaa ol guddisuu ni dandeenya?
    -mobaayilii sooftiweerii fixe ofiikeenyaan haaromsuu ni dandeenya?fkn yoo cufatee(switched off) ta’ee banamuu dide.otoo faayila Kenya hin dhabiin(back up)otoo hin godhiin deebifachuu ni andeenya?

  • Jajjabaadha

Yaada kenni