Of Eeggannoo Mobile, Kaardii Mobile fi Fayyaa Namaa: OROMO ICT

mobile-card-brain-150x150

Of Eeggannoo Mobile, Kaardii Mobile fi Fayyaa Namaa: OROMO ICT


*Kaardii Mobile, qubaan hin quuncisinaa, Sababni isaa, lakkoofsi kaarsichaa kan haguugame #silverNitroOxide waan ta’eef, kaansarii gogaa(qaamaa) qaqqabsiisuuf waan danda’uuf.

*Baatriin bilbila keessanii yoo xiqqaatee diimaa agarsiise, bilbila ittiin hin haasa’inaa. Sababni isaa, yeroo kana #raadeshiiniin isaa harka 1000n kaan Caalaa waan dabaluuf.

*Bilbila keessan of jala keessanii rafuun haalaan dhoorkaadha.

*Bilbila keessan chaarjii irra keessanii #haasawuun haalaan dhoorkaadha.

*Mobile keessaan yoo ittiin odeessitan Gurra #bitaatiin fayyadamuun filatamaadha.

*Qoricha yoo fudhattan, bishaan Qorraadhaan hin fudhatinaa.

*Galgala saa’atii 11:00 booda nyaata ulfaataa hin fayyadaminaa.

*Ganama Ganama Bishaan haalaan fayyadamuun, galgala galgala xiqqeessuun batbaachisaa dha, fayyaa keessaniif.

*Saa’atiin hirribaaf gaariidha Jedhamu, halkan saa’atii 4:00 ~ waarii saa’atii 10:00 akka ta’e himama.

*Qoricha yoo fudhattan ykn nyaata yoo nyaattan, akuma nyaattaniin ykn fudhattaniin hin rafinaa….

 

 


OROMO ICT

[sgmb id=”2″][sgmb id=”1″]

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to meet me: Drop your message to - info@oroict.com. Thanks in Advance!

8 Comments

Yaada kenni