Sababoota Gurguddoo Saffisa Interneetaa Hirdhisan

Sababoota Gurguddoo Saffisa Interneeta[Broadband, Wi-Fi, 4G, 3G, EVDO, CDMA] Keenyaa hirdhisuu danda’anSaffisni Tajaajila Interneetaa ofii isaatii gadi hin bu’u ykn hin dadhabu. Saffisni Interneeta isin fayyadamaa jirtanii yoo dadhabaa ta’e, Saba malee miti.
Sababootni Saffisa Interneetaa takaaluu danda’an keessaa muraasni:
Mi’ootni[device] hedduu sarara sana irratti hidhamanii yoo walirraa qooddachaa jiraatan
Hombololeettii/Qilleensa yabbuu keessattuu yeroo Wi-Fi fayyadamnuf yoo bubbisaa jiraate
Dhaabbata Tajaajila Raabsu(ISP) fakk: ethiotelecom irraa yoo ta’e
• Fi Sababoota biroos jiru!
Haala kana hubannee Furmaata barbaaduu dandeenya.

 

OROMO ICT Yeroo dhiyotti Furmaata isaa isiniif maxxansa!
.


[sgmb id=”2″]
HORAA BULAA DEEBANA
OROMO ICT

2 Comments

Yaada kenni