Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf

 Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf


Yoo nama tokkoo bilbiltan Lakkoofsi keessan lakkoofsa hin beekkamneen ykn lakkoofsa isin bilbiltaniin osoo hin taane lakkoofsa biraatiin akka nama itti bilbilame sana birratti muldhatu gochuun ni danda’ama.
Tajaajila kana fayyadamuu namni barbaadu, Tartiiba kanaa gadii hordofaa:
1) Bilbila keessan banaa [Tap Phone]

2) Tartiibni kun akkaataa qafoo keessaniitiin gargar ta’us TUQAA SADI[MORE] jedhu barbaadaa cuqaasaa.

 

3) Itti Aansuun SETTING ykn CALL SETTING Seenaa

 

4) Ammas Tartiibni kunis akkaataa Mobile keessaniitiin gargar ta’uu danda’a, ta’us CALL kan jedhu cuqaasaa.

 

5) MORE SETTING ykn ADDITIONAL SETTING Seenaa

 

6) CALL ID, SHOW CALL ID ykn SHOW MY CALLER ID cuqaasa

 

7) HIDE NUMBER kan jedhu Filadhaa

 

Tartiiba kana seeraan hordoftanii guuttannaan, yeroo nama biraatii bilbiltan Lakkoofsi keessan nama bilbiltaniif sana biratti hin muldhatu.

 

 


OROMO ICT

[sgmb id=”1″]

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and https://fayyaa.afaan-oromoo.com, and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to contact me: Drop your message to - abdisabnch39@gmail.com. Thank You in Advance! GALATOOMAA!

14 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *