Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf

 Yoo Namaa bilbiltan Lakkoofsa Keessan dhoksuuf


Yoo nama tokkoo bilbiltan Lakkoofsi keessan lakkoofsa hin beekkamneen ykn lakkoofsa isin bilbiltaniin osoo hin taane lakkoofsa biraatiin akka nama itti bilbilame sana birratti muldhatu gochuun ni danda’ama.
Tajaajila kana fayyadamuu namni barbaadu, Tartiiba kanaa gadii hordofaa:
1) Bilbila keessan banaa [Tap Phone]

2) Tartiibni kun akkaataa qafoo keessaniitiin gargar ta’us TUQAA SADI[MORE] jedhu barbaadaa cuqaasaa.

 

3) Itti Aansuun SETTING ykn CALL SETTING Seenaa

 

4) Ammas Tartiibni kunis akkaataa Mobile keessaniitiin gargar ta’uu danda’a, ta’us CALL kan jedhu cuqaasaa.

 

5) MORE SETTING ykn ADDITIONAL SETTING Seenaa

 

6) CALL ID, SHOW CALL ID ykn SHOW MY CALLER ID cuqaasa

 

7) HIDE NUMBER kan jedhu Filadhaa

 

Tartiiba kana seeraan hordoftanii guuttannaan, yeroo nama biraatii bilbiltan Lakkoofsi keessan nama bilbiltaniif sana biratti hin muldhatu.

 

 


OROMO ICT

[sgmb id=”1″]

Abdisa Bencha Jara

Founder/CEO/Owner at OROMO ICT | Qubee Technologies - IT Specialist[App developer, Web designer, Blogger, Chief Editor of afaan-oromoo.com and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. If you need to meet me: Drop your message to - info@oroict.com. Thanks in Advance!

13 Comments

 • Galatoma U are Special

 • 0777777777 kanjedhu barreessinaa

 • Galatooma !!
  Baay’ee namattii tola.

 • caller id kiyya hide ta”ee jira hin banamu maaliidhaafi laata

 • bareedadha itti Fufaa

 • Akka isi. Jettanitti guuteen ture. Garuu gaafan nama biraatti bilbilee ilaalu lakk. Koo ni mul’isa

 • Yoo ID hide godhuu nama irraatti yaaluu ofiirraa darba maaliif

 • Baayyen isiin jaaladha nuuf jiraadhaa
  umuriin keessan nuuf haa dheeratu
  barumsaa keessaniif gudaa(…) galatooma

 • Ammayyuu bilbilakoo ni mullisa

 • Mobile X-TIGI jedhamuun yoo fayyadamuu barbaade akkamin godha? ajaja isin tarreessitan kanaan wal hin fakkaatu.
  X-TIGI’ n akkana jedha:
  Setting>call setting>Hide ID jedhee jalatti filannnoo sadi naa kenne.
  1.Hide ID dha. Afaan Oromoon “WE (ID) dhoksi” jedha.
  =Inni kun ani nan bilbila yoon jedhe naa bilbilu, garuu namni yoo naa bilbile ni hojjata.

  2.Display own ID jechuun “WE(ID) kiyya agarsiisi” jedha.
  =Inni kun immoo faallaa isa 1ffaati.
  Ani namaa nan bilbila garuu namni naaf bilbiluu hin danda’u.

  3.Display ID by network jechuun “WE[ID] cimdaan argisiisi” jechuudha.
  =Kun immoo Ni fudhatas(Receive) ni seenas(Dial).
  Isaan lamaan duraa tajaajila tokko tokko qofa kennu inni sadaffaan garuu bilbilas ni fudhata, ni bilbila.

  Egaa kan akkanaa kun maal haa ta’u?

  Tajaajilli akkanaa kun Mobaayila hundarratti ni hojjata yoo ta’e karaadhuma an tarreesse kanaan ala falli yoo jiraate nuu eeraa.
  Fknf haala koodiitiin.

  Mobile icha yaaliidhaan yoo laaluu feetan maqaansaa X-TIGI dha.

  Galatoomaa deebii naan dhaqqabaa.

Yaada kenni