marsaalee-ugguraman-150x150

MARSAALEE UGGURAMAN AKKAMITTI FAYYADAMNA?: OROMO ICT


Marsaan Hawaasummaa[social median fkn: Facebook, viber, twitter, IMO… fikkf] Guutumatti adda citee jira. #Tooftaalee Tajaajiloota isin dide sana deebiftanii argachuu dandeessaniin naannoo amma interneetni isii hojjachaa jiru fkn Harargeen fa’a dafaatii #TOOFTAALEE armaan gadii fayyadamaa of qopheessaa……….. #OROMOICT

MARSAALEE UGGURAMAN AKKAMITTI FAYYADAMNA?

Ilmaan Oromoo Hundaaf:-Keessattuu warra Biyya keessaatiif

Biyyoota Addunyaa Muraasa Keessatti Tajaajilli Marsaalee garagaraa #Ugguruu ykn Cimdaa(network) biyya sanaa keessaatti akka hin hojjanne ykn ergaan marsaan sun tamsaasu akka hin muldhanne ykn hin argamne godhuu baratamaa dha.

Biyya keenya Keessattis Haalli kun erga jalqabee bubbuleera.

Kanaafuu, tooftaalee adda addaa fayyadamnee marsaalee barbaachisoo ta’an jennee yaadnu iddoo jirrutti fayyadamuu dandeenya. Kunis Maloota asiin gaditti dhiyaate duuka bu’aa hordofaa.

Waan isiniif galuu dide Gaafadhaa…..

Tajaajila kanneen argachuuf Moosajiiwwan adda addaa [sooftwers] barbaachisaa ta’e qabaachuun dirqama taati.

Mosajiiwwan kunneenis:

FAYYADAMTOOTA MOBILE

  • Psiphon – Inni kun beekamaa fi fayyadamuuf baay’ee salphaa dha. Buufachuun mallattoo connect jedhu xuquun kallattiin fayyadamuu jalqabuun ni danda’ama.

Hidhaa kanarraa buufadhaa…..#KunFilatamaadha

. ◦ https://play.google.com/store/apps/details…

  • DroidVPN – Inni kuniimmoo username fi password kan gaafatuu dha. Jalqaba gara weebsaayitii isaanii deemuun galmaa’uu barbaada. Isa booda username(maqaa fayyadamaa) fi password(jecha darbii) achirraa argamuun seenuum VPN tolaa argachuun nii danda’ama. Saffisa gaariis qaba.

Hidhaa kanarraa Buufadhaa

https://play.google.com/store/apps/details…

  • FlashVPN – Inni kunis akkuma Psiphone yeroo ta’u altokkoon connect gochuun kallattiin faayidaa kenna.

Buufachuuf ◦

https://play.google.com/store/apps/details…

 

FAYYADAMTOOTA KOMPUTARAAF

1 – OPERA BROWSER:

Kompiiwuteraaf salphaa kan ta’e opera developer(beta) dha. Inni kun of keessaa tajaajila VPN waan qabuuf bifa salphaa ta’een fayyadamuun ni danda’ama. Akkuma download goonee install gooneen Setting > Privacy & security > VPN jala deemuu “Enable VPN” ishee jettu irratti ‘check’ gochuun fayyadamuu jalqabuun ni danda’ama.

https://net.geo.opera.com/opera/developer…

2 – Psiphone:

Inni kuna akkuma moobaayilii ta’ee kan koompiiwteraaf qophaa’e dha. Sooftweerooti kompiiwtericha keessa jiran hundumaan isaanii network kana akka fayyadaman gochuun tajaajila VPN laata.

Hidhaa kanarraa argachuu dandeessu:

https://psiphon3.com/psiphon3.exe

Hub: Yoo karaa interneeetaa birooserrii qofaa barbaaddu ta’e opera fayyadamaa. Garuu sooftiweerota biroo kanneen akka Viber, Whastup, Messenger fi kkf kompiiwtera irraa fayyadamtu yoo ta’e immoo #psiphone fayyadamaan jedha.

Malleen Kanneen Hojiirra Oolchinaan Gahaadha

Garuu #Dabalata Yoo Barbaaddan

1,IP Hider pro fi Super Hide IP softwerota ip isiin fayyadamaa jirtaan garaa ip biyyoota akka USA, UK fi AUS + European union kan jijjiree….namoota toora internet keessan to’atan jala bilisaa siin baasu….

2, Super VPN ammo vpn… free ta’ee kan kennu yommu ta’u innis to’anno toora internet kan caabse akka isiin faayyadamtan siin taasisu….

  1. Ultrasurf ammo website/maasariti block(toora internet irraa dhorkamee) godhamee akka isiin fayyadamtan kan taasisudha.

Hunda isaani Torrent Kat.cr irraa buufadha.

 

 


HORAA BULAA DEEBANAA

OROMO ICT[sgmb id=”1″]

4 YAADOTA

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here