Afaan Oromoo gara Teekinoolojitti Fiduuf gahee Ilmaan Oromoo


Afaan kun dhiiga hayyoota adda addaatiin miilli lafatti gadi dhaabbatee QUBEE ofii isaa fayyadamee hawaasa baldhaa tajaajiluu erga eegalee bubbulee jira. Haala kanaan Afaan kun yeroo ammaa Akka Afrikaa bahaatti Afaan Ummatni heddu ittiin waliigalu jedhamee Sad.3ffaa irra kan jiru yoo ta’u, Biyyoota Dhihaa[Awurooppaa], Kaaba Ameerikaatti, Awustraaliyaattifi Biyyoota Arabaa keessatti baldhinaan akka dubbatamu hayyootni hedduun ragaa bahu, kana jechuun akka WALIIGALAATTI, Yoo xiqqaate Ummatni Mil.105 ol Afaan Oromoo akka dubbatan ni tilmaamama.

Kun haaluma kanaan osoo jiru, Kunuunsi Afaan kanaaf godhamaa ture akka dhuunfaatti ykn akka dhaabbata Afaan kana guddisuuf dhaabbatetti sosochiin jiru kan qubaan lakkaawamuudha. Yeroo hedduu namoota dhuunfatu Afaan kana irratti waan beekaniif danda’an yoo tattaafatan muldhata malee keessattuu akka dhaabbatatti Namootni ykn gareen Guddina Afaan kanaaf bu’uura buusuuf tattaafachaa turan, Fakkeenyi Gaariin Dr.Hayilee Fidaa, Dr.Mohaammad Rashaad Abdullee fa’a hanga Wareegama Lubbuu kafaluun adda duree turanis, Yeroo ammaa garuu Afaan hangana baldhate kun DHAABBATA ykn Giddugala Qorannoo Afaan kanaa dhabamuun, keessattuu gama Saayinsiif Teekinoolojiitiin Afaanota Addunyaa wajjiin hiriirsisuuf ykn waldorgomsiisuuf Ogeeyyiin hedduun Oromoon qabu Afaan kana irratti Qindaa’ee kun hojii kooti jedhee hojjatu dhabamuun nama saalfachiisa.

Yeroo ammaa Afaan tokko Afaan dorgomaa gochuuf fayyadamtoota afaan sanaatu cimee itti hojjateeti malee Qaamni biraa carraadhaan kan lafumaa fuudhee nuu guddisu ykn itti fayyadamu miti.

Afaan keenya akka biyyaattis ta’ee akka addunyaatti Afaan dorgomaa ykn Sabni biraa akka itti fayyadamu gochuuf nuti fayyadamtootni Afaan kanaa akkuma ogummaa keenyaatiin gahee dhuunfaa nurraa eegamu bahuun dirqama ta’uu hubachuu qabna.

Kana qofaa miti, Keessattuu gama Teekinoolojiitiin xiyyeeffannoon addaa kennamuufii qaba. Kana gochuun Faayidaalee hedduu Fayyadamtoota Afaan kanaatiifis ta’ee guddina Afaanichaa saffisiisuufis gahee olaanaa qaba.

Faayidaaleen Afaan keenya Gara Teekinoolojiitiin yoo guddate argamsiisu keessaa muraasni:

  • Fayyadamtootni Afaan kanaa iddoo barbaadan taa’anii tajaajiloota akka barachuu, dubbisuu, barreessuu fa’a argatu.
  • Afaanota gurguddoo Addunyaa kan akka Afaan Ingiliiz[ENGLISH] fa’a kan yeroo ammaa baay’inaan 103 ta’an wajjiin dorgomaa ta’a
  • Afaanota gurguddoo Addunyaatti waan dabalamuuf Fayyadamtootni Afaan kanaa Gara Afaanota gurguddoo Addunyaatti haala salphaan jijjiirachuun itti fayyadamuuf ni gargaara. Fkn: GOOGLE TRANSLATION
  • Marsaaleen Hawaasaa gurguddoon akka FACEBOOK, TWITTERfi kkf Fayyadamtootaaf tajaajila Afaan kanaa kennuu danda’u.
  • Ogeeyyiin Afaan kanaas Dhaabbilee Gurguddoo addunyaa kanneen akka Google, Facebook fikkf keessaatti Carraa Hojii ni argatu.

 

Walumaagalatti, Qaamotni dhimmi ilaallatu[Biiroon Aadaaf Turizimii Oromiyaa, Diyaaspooraa Oromoo, Ilmaan Oromoo, NGO], Hayyootni Oromoo, Hayyootni Afaan Oromoo, Hayyootni Teekinoolojii, Abbaan Qabeenyaafi ilmaan Oromoo dhimmi guddina Afaan kanaa na ilaallata jedhan hundi kan hanga ammaa rafee jirus ta’ee kanneen dhuunfaan ykn Gareen sosochii guddina Afaan Kanaa irra jirtan kanneen biyya keessaafi Biyya Alaa jirtan, QINDOOMINA UUMUUN GIDDUGALA QORANNOO AFAAN KANAA UUMNEE Qindoominaaf Guddina Afaan Kanaatiif gahee keenya baanee wanta ifatti muldhatu haa Gumaachinuun Waamicha kooti.

 


afaan oromo language                                                           OROMO ICT TEAM!

 

[sgmb id=”2″]

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here