Icciitii Bilbila keessanii kan namni hedduun hin beekne!


 

Namootni hedduun bilbila qabachuu malee Tajaajila barbaachisu hangamtu irraa argachaa jira jennee yoo madaalle, tilmaama keessa seenuun nama rakkisa.

Hundaafuu Odeeffannoo muraasa armaan gadii kana ilaala.

 1. Namni yoo isiniif Bilbilu “Bilbilli kun tajaajila irra hin oolle” akka jedhu yoo barbaaddan:
 • *21*900# ykn
 • Lakkoofsa tokkicha keessaa dhiisuun lakkoofsa keessanitti deebisaa hidhaa[divert] fkn *21*091234567#
 1. Guutummaa Ergaa bilbila keessanii bilbila biraarratti hidhuuf[divert] gochuuf
 • *21*0912345678# 0912345678 lakkofsa irratti divert gootaniidha.
 • #21# divert irraa balleessuuf
 • *#21# odeeffannoo divert ta’emoo hin taane jedhu argachuuf
 1. Bilbilli keessan yeroo Jaatanaawaa[Busy] ta’e qofa bilbila biraatti hidhuuf[divert] gochuuf:
 • *67*Lakkoofsa itti hidhuu barbaaddan#
 • #67# irraa Haquuf
 1. Bilbilli keessan yoo isin kaasuu dhabdan qofa Bilbila biraatti hidhuuf[divert] gochuuf:
 • * 61*Lakkoofsa itti hidhuu barbaaddan#
 • #61# irraa Haquuf
 1. Bilbilli keessan yoo isin Sarara Gahiinsaa[Network] ala jirtan qofa Bilbila biraatti hidhuuf[divert] gochuuf:
 • * 62*Lakkoofsa itti hidhuu barbaaddan#
 • #62# irraa Haquuf
 1. Osoo isin nama biraa wajjiin haasawutti jirtan namni biraa yoo isinii bilbile, Akka sararatti isin eegu koompuutarri akka itti himu[Call Waiting] tajaajilamuuf:
 • *43# Kakaasuuf[to activate]
 • #43# Irraa Haquuf
 • *#43# akka irra jiruuf hin jirre ilaaluuf

 

Odeeffannoo Biraatiin hanga walitti deebinuuf HORAA BULAA


OROMO ICT  | Qubee Technologies

15 YAADOTA

 1. Galatoma heddu gaffin qabba gaffin tiyya mobaili samsung sgh i897qabba garru applikeshina dawunlod naf godhu didde play stor kessahis tahe webirrahis mallin godhu qabba? Gallatoma

 2. Ani dhugaa dubbachuuf barataa computer science to garuu barumsan mooraa keessatti argadhurra kan keessantu hubannoo guddaa naaf kenne kennaa jiras galatoomaa lammiiwwan ko !!

 3. Guddaa galatoomaa Wanti isin hojjachaa jirtan waan yeroon barbaaduu fi Dirqama Saba keessan afaan isaatiin gargaaruu qabdan bahaati jirtu baay’ee natti toltu jajjabaadhaa Qomoo koo.

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here