Ergaalee Sobaa akka armaan gadiitiif gurra hin Laatinaa….#SHARE godhaa waliif dabarsaa….


Ergaa Sobaa kana ilaalchisee #HORDOFTOOTA Keenya heddu irraa Gaaffiin dhufaa jira, nuufis Dhufaa jira, OROMO ICTn Walumatti qabee Deebii kana Deebisuuf Maddoota Odeeffannoo dhugaa irraa ragaa wajjiin qindeessinee #DEEBII Kennine kana dubbisaa,

Ergaalee Sobaa kanneeniifi kkfi jennee yeroo keenya balleessuufi Namoota Jaataneessuu hin qabnu.

Ergaaleen akkasii kunneen yeroo heddutti marsaalee Hawaasaa irra deddeebi’uun ni muldhatu, isaanis ergaa sobaafi miidhaa tokkoo kan hin geessifneedha. Barbaachisummaa waan hin qabneef #IttumaDhiisuu(ignore) gochuu qofatu furmaata.

Sababoota Muraasa Ergaan Sobaa kun bittinneeffamuuf:
•Saffisaan waan faca’uuf Salphaatti kafaltii malee of beeksisuuf
•Dhageettii Ummata Addunyaa kana harkisuuf
•Seera qabeessa fakkeessanii waan barreessaniif, Sodaachisuudhaaf
•Ogeeyyiin Koompitaraa yoo hojiin isaan jibbisiisu, of bashannansiisuuf waan akkasii kana hojjatu

Dhumarratti #Project keenya #CCT dorgommii Idil-Addunyaatiif Filannoo irra jiru, Link armaan gadii bantanii #VOTE fi #Comment akka gootan Waamicha keenya dhiyeessina👇👇

https://www.entrepreneurship-campus.org/ideas/14/6604/#vote-container

 


HORAA BULAA
OROMO ICT

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here