Marsaalee Hawaasummaa, Faayidaaleefi miidhaa isaanii: Kutaa 1ffaa


Marsaaleen Hawaasaa , giddugala marsaalee adda addaa kanneen hojiilee dhuunfaa, gareefi dhaabbata adda addaa ittiin too’achuuf, ittiin walitti qabuuf kan gargaaruudha. Marsaaleen kun Cimdaa Hawaasummaatiin namoota dhuunfaa, firaafi hiriyyoota addunyaa gargaraa walitti fiduun Hariiroo hawaasummaa cimsuu, ijaaruufi Addunyaa bara ammaa kana ganda tokko gochuu bira darbee Jaarraa Odeeffannoo kan jechisiiseefi odeeffannoon yeroo ammaa saffisa ifa aduu caaluun addunyaa guutuu irra tamsa’aa kan jiru ta’uu isaati.

Marsaalee Hawaasummaa yeroo ammaa beekkamoo ta’an keessaa Facebook, Twitter, Linkedln, Google plus, Youtube, Blogs, Whatsup, Imo, line, Instagram, Pinterest, tumblr, Snapchat, Reddit, Flichr, kik, shots, Hike, Ibibo fi kkf.

Faayidaaleen gurguddoon Marsaaleen kunneen oolaniif muraasa isaanii haa ilaallu:

  • Walqunnamtii Hawaasummaatiif[staying connected]

Kaayyoon ijoofi inni duraa marsaalee hawaasaa yeroo ammaa, namootni walhin beekne ykn walbeekan, namoota dhuunfaa, garee, fira, hiriyyaa, dhaabbilee andda addaafi kkf haala salphaafi saffisa ta’een akka walqunnaman haala mijeessuudha.

Walqunnamtii qofaaree, osoo fageenyi hin daangessin, osoo amantiin ykn bifaan gargar hin bahin jireenya hawaasummaa akka wajjiin qooddatan bira darbees, bifa suuraatiin, sagaleedhaan, suursagaleedhaan jireenya guyyaa guyaa isaanii akka walii ibsan, walitti agarsiisan godhamee jira. Qophiilee dhuunfaa maatii, hawaasaafi hiriyyaa irratti iddoma jiranii hirmaachuun jireenya akka waliin qooddatan ta’eera. Kunis Yeroo saffisaafi Baasii salphaadhaan waan ta’eef miidhaa diinagdee namoota dhuunfaa, garee, maatii akkasumas biyyarraa hirdhiseera.

  • Fedhii waliiniifi walfakkaatu wajjiin qooddachuudhaaf[Sharing Common Interests]

Marsaaleen Hawaasaa kan adeemsa guyyaa guyyaatti namoota garagaraatiin walqunnamnu waan ta’eef, yeroo ammaa Marsaaleen Hawaasaa giddugala fedhiiwwan adda addaa itti wal jijjiiramu ta’ee argama. Kanaafuu, Garee Hawaasaa kanneen fedhiin keenya barbaadu, kanneen dandeettii itti qabnu namoota beeknuufi hin beekneenillee walqunnamnee wajjiin walii hiruu, waljijjiiruu, walbarsiisuufi irraa barachuu dandeenya.

Kana qofa osoo hin taane, yeroo ammaa Marsaan hawaasaa Giddugala Jaalalleewwan adda addaa Jaalalaafis itti wal affeeraniifi waljaalachaa namoota heddu giddutti hariiroo jaalala fedhii uumaa jira.

  • Mi’a Beeksisaa Dorgomaa hin qabneedha(Invaluable Promotional Tool)

Yeroo ammaa dhaabbanni, Artistootni, namootni dhuunfaafi Gareen hordoftoota hedduu horachuufi hojiilee isaanii namoota addunyaa guutuu osoo lagaafi gaarri hin daangessin hawaasa addunyaatiif dhiyeessaa jiru, hedduun isaaniis milkaayanii jiru.

  • Odeeffannoo Saffisaafi waytaawaa tamsaasuuf oola(Information Spreads incredibly Fast)

Barri keessa jirru Jaarraa Odeeffannoo jedhamee moggaafameera. Odeeffannoo adda addaa haala salphaafi saffisa olaanaa dhaan addunyaa kanarra tamsa’aa jira. Akka namootni tokko tokko ibsanitti yeroo ammaa saffifni odeeffannoo hanga saffisa Ifa Aduutiin kanneen wal fakkeessanillee jiru, kun sababa biraa osoo hin taane babaldhachuu marsaalee Hawaasaatiin akka ta’e ifaadha.

  • Too’annoo yakkaatiif gahee olaanaa taphachaa jira[Help to catch and Convict criminals]

Walumaagalatti Marsaaleen hawaasumaa tajaajiloota ijoo armaan olitti kaafne kana qofa osoo hin taane, Tajaajiloota kannneen hin ka’in hafantu irra hedduumata. Hedduun keenya marsaalee kanneen irraa fayyadamaa waan jirruuf hanga ta’e beekuu dandeenya. Maal kana qofaree akkuma hedduun keenya beeknu marsaaleen Hawaasaa Faayidaa qofa osoo hin taane, miidhaallee kan lakkoofnee fixuuf nama rakkisu qabateeti kan dhufee jiru. KUTAA 2ffaa keessatti baldhinaan irratti mari’anna.

 

Firoota, Hiriyyootafi namoota beektan hubannoo isin argattan kana akka argataniif gara HOJIILEE OROMO ICT affeeraa.

 


HORAA BULAA DEEBANAA✍️👈

👥: OROMO ICT TEAM!💤

E-mail: info@oroict.com

ICT Web: www.oroict.com

Afaan Oromo Web:

www.qubeegeneration.org

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here