Mala salphaa Deetaa ykn Faayilii Bade ykn dhokate ittiin argachuu dandeessaniin


Daataan ykn Faayilli koo Na jalaa bade, Virus dhokse jechuun hin jiru.

KOOMPITARA, FLAASHOTAAf, MEEMORII KEESSATTI FAAYILOOTA YKN DAATAA DHOKATE AKKAMITTI ARGACHUU DANDEENYA

1 Koompitaroota ykn Flaashota/meemorii irraa dataa ykn Faayila yoo dhabdan Mala Armaan Gadii kana Fayyadamaa ni argattuu…………….
1. :- Gama CMD Commandtiin
a) CMD(Command Prompt) Banaa


b) command dhaan drive daataan itti dhokate keessa seenaa. Fkn: Desktop irratti dhokatee jira yoo ta’e,  cd Desktop  jedhaa barreessaa

c) “attrib -s -h /s /d *.*” command kana barreessaa enter tuqaa.

Hub: Kun Mala Salphaa dha.2. Manually Koomputera keenya keessa seennee sirreessuun

a) Start Cuqaasaa
b) Control Panal Seenaa
c) Appearance and Personalization cuqaasaa
d) View isa jedhu cuqaasaa
e) Advanced Setting argattu.
f) Show Hidden Files, Folders, and drives isa jedhu cuqaasaa
g) OK cuqaasaa

 


HORAA BULAA
OROMO ICT

5 YAADOTA

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here