Dhaabbanni Facebook Tajaajila NYAATA Toorarraa ajajachuu(Food Ordering Service) Eegale


Mark Zuukerbargi ammas waan haaraa qabatee nuuf dhufeera. Amma irraa eegaltannii Facebook fayyadamuun nyaata ajajachuu akka dandeessan beeksiseera.
Kunimmoo tajaajiloota asiin dura karaa toorarraan ntaata ajajachuutiin garaagarummaa kan qabuudha. Akka dhaabbanni Facebook jedhutti, HaalumaMana nyaataa irratti hundaa’uun Nyaaticha ajajame ofii fudhachuu ykn iddoo barbaadametti akka geeffamutu himame.
Faayidaan guddaan tajaajila kanaa, yaada namootni gosa nyaataa sanaaf kennan ilaaluun Nyaata gaarii argachuufi filachuuf gahee olaanaa kan qabuudha. Akkasumatti naannoo ofiitti nyaata filannoo dhaaf ta’u argachuu danda’u.
Fayyadamaa[App] Facebook fayyadamuun maxxansaalee mana nyaataa, nyaata barbaachisaa argachuun akka danda’amu ibsameera. Tajaajilli kun yeroodhaaf Biyya US keessatti bilbiloota Android fi IOS irratti tajaajilli eegaluun himameera. Tajaajila kana Addunyaan gahuuf Facebook akka hojjachaa jirutu himama.
waan ta’uuf deemu walumaan ilaalla.

HORAA BULAA
OROMO ICT

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here