Feesbuukiin keenya hatamuu maloota ittiin beekuu dandeenyu[how do you know if your facebook is hacked]


Duraan dursinee akkamitti ogeeyyiin koomputaraa haala kamiin Eenyummeessaa keenya hatuu/cabsuu danda’u isa jedhu ilaalla.

1) Malli Eenyummeessan facebook keenyaa hatamuun inni duraafi ijoon mala PHISHING jedhamuun.

Malli kun mala namni eenyummeessaa keessan irraa dhimma qabutu bifa ergaa keessoo(inbox) dhaan barreeffama sobaa hidhaa(link) qabu fi App sobaatiin isin argachuu danda’uudha.

Yoo isin ergaa isinitti dhufe sana bantanii achumatti dubbiftan miidhaan isin irra gahu tokkoo hin jiru, GARUU, hidhaa(link) barreeffama sana keessa jiru bantan taanaan isinif dhumeera. Maqaa(username) fi Jechadarbii(password) keessan abbaa sanaaf waan ergamuuf salphumatti eenyummeessaa keessan banee fayyadamuu danda’a.

2) Inni biraa Ergaa Iimeeyileen isinitti erguun.

Kunis Ergaa iimeeyiliidhaan isinitti erguun iimeeyilii sana yoo bantan daataa keessan iyya’aa(browser) irratti olkaawame(saved) ta’an fudhatee abbaa irraa dhufetti erga, sana booda Maqaa(username) fi jecha darbii(password) keessan fudhatee fayyadamuudha abbaan sun.

3) Qinqaanii(virus) Facebook

Kunis Program akkuma iimeeyilii sana hannaaf isinitti ergamee daataa isin olkaawwattanii jirtan fuudhee gara irraa dhufetti erguudha.

 

Furmaata:

  • Link nutti ergame banuurraa of qusachuu qabna. keessattuu nama hin beeknee yoo nuuf ergame, hin baninaa
  • Jecha darbii keenya cimsuufi Deebii Gaaffii icciitenyaa kaawwachuu(Protect the password and secret answers)
  • Ji’a muraasaan jecha darbii keenya jijjiiruu qabna..
  • Application hin beekne fayyadamuu irraa of qusachuu
  • Qindaa’ina eenyummeessaa keenyaa keessatti eenyummeessaan keenya iddoo itti banameefi irraa yaalame yoo jiraate hordofuu fa’a.

Yoo ofeeggannoo kana hunda darbee isin jalaa kan hatamu ta’e immoo furmaata isaa baldhinaan kutaa itti aanu keessatti mari’anna.

 


HORAA BULAA

Qubee Technologies and OROMO ICT

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here