Eenyummeessaa Feesbuukii BILBILAAN Baname akkamitti gara #E-MAIL jijjiirachuu dandeenna?
Yeroo ammaa Addunyaa guutuu irraa, iddoo gahiinsi(covarage) Interneetaa jiru hundarraa ummanni keenya irra caalaan tajaajila Feesbuukii fayyadamaa jira.

Tajaajila Feesbuukii argachuuf Maamilli(user) tokko duraan dursee Teessoo Ergaa(e-mail) ykn Lakkoofsa Blbila hojjachaa jiruu qabaachuu qaba. Kanumarraa ka’uun fayyadamtootni tajaajila Feesbuukii hedduun isaanii, keessattuu biyyoota guddina irra jiran keessatti hawaasni hedduun tajaajila Interneetaatiif haaraa waan ta’eef Teessoo ergaa(E-mail Address) hedduun isaanii hin qaban, Tessoo Ergaa caalaa Bilbila harkaa(Mobile) waan fayyadamaniif Lakkoofsa bilbila isaaniitiin tajaajila feesbuukii kanas fayyadamuu filatu.
Turtii yeroo muraasaa booda garuu namootni hedduun bilbila isaanii carraan jijjiiruu baldhaadha, lakkoofsa duraa gatuudhaa, dabarsanii namaa kennuudhaa, icciitii dhuunfaatiifi kkf walqabatee jechuudha.

Garuu Teessoon Ergaa(E-mail Address) yoo ta’e immoo rakkoolleen akkasii hedduu kan hin mudanneefi rakkoollee mudachuu danda’us furuuf tooftaaleen heddu waan jiruuf, Namootni hedduun #Seensa(Login) Eenyummeessaa isaanii LAKKOOFSA[phone number] Bilbilaa irraa gara TEESSOO-ERGAA[Email address] tti jijjiiruu filatu.

Kana gochuuf immoo tartiiba salphaa Armaan Gadii Hordofaa.
1) Eenyummeessaa Feesbuukii keessan seenaa
2) Gara gubbaarraa Harka mirgaati Qindaa’ina(settings) seenaa
3) Gara tarree harka bitaa keessaa Waliigala(general) cuqaasaa
4) Tarree gara harka Mirgaa aanu keessaa Qindaa’ina eenyummeessaa waliigalaa(General Account settings) jedhukeessaa Qunnamtii’Contact’ isa jedhu fuuldura deemtanii – Sirreessi(Edit) isa jedhu cuqaasaa
5) Qunnamtii jalqabaa(Primary Contact) jedhu jalatti Teessoo ergaa ykn lakkoofsa bilbilaa biraa dabalaa isa jedhu cuqaasaa.
6) Iddoo duwwaa isiniif dhufutti(New Email) jedhutti E-mail fayyadamuu barbaaddan guutaa, sana booda Ida’i(Add) isa jedhu cuqaasaa.
7) Yeroo kana isin dhuguma abbaa Eenyummeessaa ykn Feesbuukii sanaa ta’uu keessan mirkaneeffachuuf Jecha darbii(Password) Feesbuukii keessanii akka guuttan ykn galchitan isin gaafata; Isinis Jecha Darbii keessan galchuudhaan Jijjiirama Olkaayi(Save The Changes) isa jedhu cuqaasaa.

Sana booda isiniif jijjiiramee jira, garuu ammas irra deebitanii iddoo Qunnamtii jalqabaa(Primary Contact) jedhu sana erga seennee booda, Jijjiiri(change Primary Contact) isa jedhu cuqaasuudhaan, Filannoo mallattoo Tuqaa(•) fakkaattu sana kana filannoo isin barbaaddan cinaa jiru filadhaatii, dhumarratti #SAVE_THE_CHANGES isa jedhu cuqaasuudhaan jijjiirama olkaayaa.
Haala kanaan Eenyummeessaa Feesbuukii keessanii too’achuun salphaadha.

 


Kaayyoon keenya: Hubannoo Hawaasaa Cimsuudha!

HORAA BULAA DEEBANAA…✍️👈
👥: OROMO ICT and Qubee Technologies TEAM!💤
E-mail: info@oroict.com or oromoict@gmail.com
Web: www.oroict.com and www.afaan-oromoo.com

YAADA 1

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here