Bilbilli Ammayyaawaan maaliif Fayyadamaa fudhachuu dida, Furmaanni hoo maali(Why Smart Phones shows errors while installing Apps and How to Fix it?) – Kutaa 1ffaa

Yeroo ammaa hedduun ummata addunyaa bilbila mijaawaa, bareedaafi ammayyaawaa ta’e, hunduu akkuma humna isaatiin bitatee dhimma itti bahutti jira. Haala guddina tekinoolojii saffisaatiin kan qalqabate jijjiiramni bilbila harkaa ykn bilbila socho’aa ykn bibila mobile irratti dhufaa jiru kan hedduu nama ajaa’ibsiisuufi, keessattuu gama Qafoo dhaan kan ulaagaalee xiqqaa irraa hanga olaanatti, kunis bilbila qofaaaf osoo hin taane, bilbila harkaatiin fayyadamnee hojiiwwan hedduu akka hojjannuun kan nu dandeessisaa jiruudha.

Bilbilootni keenya harkaa yeroo ammaa hojiilee garagaraa qofa ittiin hojjachuu qofa osoo hin taane, Wantoota ykn Fayyadamaa(App) ilma nama bashannansiisu, fkn kan akka tapha(game), ykn hojii keenya haala salphaaf akka hojjannuuf nu gargaaran wantoota adda addaa of keessatti qabatee yeroo gara yerotti cimaa, guddachaa, ammayyaawaa deemaa kan jiruudha.
Maal kana qofa, wantoota asiin olitti eeraman of keessatti qabachuu qofa osoo hin taane, Fayyadamaa kan ofii keenyaa barbaadnu, kan fedhiin keenna bira jiru, kan nama biraa irratti arginee nutti tole, ykn kan haaraa bayee toora Interneetaa irratti argine naqachuu(download)dhaan fe’achuu(install) gochuufi kan nutti toluu dide keessaa balleessuu akka dandeennutti mijatee dhufeera.
Haalli kunimmoo daraanuu Maamiltoota ykn fayyadamtoota kakaase, si’aa’ina olaanaa uumee jira.

Haa ta’uu malee fayyadamtootni hedduun, qafoo mobile hedduu irratti Fayyadamaa(App) barbaadan fe’achuuf kan isaan rakkisuudha. Kanaafuu, namootni hedduun Fayyadamaa barbaadan fayyadamuudhaaf isaan rakkisa.
Rakkooleen akkasii haala kamiin uumama, sabani isaa maali, Furmaannihoo?
1) Qindaa’ina Icciitenyaa(Security Settings): Kunis, Qafoon tokku jalqaba yeroma hojjatamu icciitii isaa akka eeggamu ykn abbumti fedhe waanuma fedhe akka itti feene, Abbaan yoo barbaade immoo Qindaa’ina keessa seenee hayyamuu akka danda’u itti yaadamee kan qophaayeedha.
Furmaanni: Qindaa’ina–> Icciitenya(Security)–> Madda hin beekkamne(Unknown Sources) kan jedhu filachuudhaan hayyama barbaachisu kenninee, Fayyadamaa(App) barbaadnu fe’achuun ni danda’ama.

2) Kuusaan Qafoo keenyaa guuttamuufi nu xiyyeeffannoo itti kennuu dhabuudha.
Qafoon adda addaa kuustuu(Storage) hamma adda addaa kan qabaniifi tokko tokko dafee kan guutu, tokko tokkommoo yoo waan feene itti guuraa oolles kan oluma fudhatu jira. Haaluma kanaan hamma kuustuu qafichi qabu irraa ka’uudhaan osoo hin xiyyeeffatin wantoota hedduu yoo itti guurre guutuu mala, Ammaas,Fayyadamaa barbaadnu kuniyyuu qabiyyee adda addaa waan qabuuf kan iddoo heddu barbaadu fa’a nu mudachuu danda’a, sanaaf yeroo sanitti fayyadamaa barbaadnu sana fe’achuu dhabuu dandeenna.
Furmaanni rakkoo kanaa immoo, yaadachiisa dogoggora uumame sana agarsiisuuf olbahu sana sirritti dubbisuu danda’uu qabna. sana booda rakkinnicha hubannee furmaata godhuun salphaadha.

3) Dogoggora ‘ Parse Error’ jedhuu dhan. Inni kun Deetaa/Fayyadamaa Interneeta irraa naqanne yoo fe’uuf jennu nu mudatuudha. Deetaan/Fayyadamaan kun dhangii(Format) akka .apk, .zip fa’a kan qabaatuudha. Wanti inteneeta irraa naqannu kun yeroo hedduu kuftaalee(Cache) hin barbaachifne wajjiin makama. kanaaf dogoggoraaf saaxilamuufis carraa baldhaa qabaata.
Furmaanni: Bilbila keenya keessa seennee tartiiba armaan gadii hordofna:
Qindaa’ina(settings)–> Apps(App Manager)–> Package Installer dhaabuu(Force Stop)–>Sana booda immoo: Qindaa’inatti deebinee–> Storage –> Clear Cache goona. Xumurarratti Bilbilicha cufnee banuu(restart) goona. Kanaan booda nuuf hojjata.

 

 

Kutaan 2ffaan itti fufa>>


Kaayyoon keenya: Hubannoo Hawaasaa Cimsuudha!

HORAA BULAA DEEBANAA…✍️👈
👥: OROMO ICT and Qubee Technologies TEAM!💤
E-mail: info@oroict.com or oromoict@gmail.com
Web: www.oroict.com and www.afaan-oromoo.com

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here