Malli kun, tooftaa yoo fayyadamaan(user) biraa suuraa keenya eenyummeessaa isaatiif itti dhimma bahe/fayyame hubachuuf ykn beekuuf nu tajaajiluudha.
Maamiltootni Feessbuukii yoo fuulli isaanii feesbuukii irratti itti fayyadamame yaadachiisa abbichaa erga.
Tooftaan fuula adda baafachu(face recognition) kun Biyyoota Gamtaa Awuroppaa ykn Kanaadaa keessatti akka hojii irra hin oolle baramee jira, sababni isaas naannoo kanatti tekinoolojiin kun hojiirra ooluu erga eegalee bubbuleera waan ta’eef.

Akka hayyootni adda addaa jedhanitti, tooftaan haaraa kun, Fayyadamtoota hubannoo cimsuuf akka ooluudha.

Dhaabbanni Feesbuuk ibsa baaseen akka ibsetti; ‘Nuti kan barbaadnu, maamiltootni keenna yeroo surra isaanii dhooban ofitti amanamummaa guutuun tajaajila keenna akka fayyadamaniidha, Kanafuu yeroo namni biraa suuraa isaanii osoo isaan arganis ta’ee osoo isaan hin argin feesbuukii irratti dhimma itti bahu yoo ta’e akka abbaan suurichaa hubatuuf yeroo dhiyotti Tekinoolojii kana hojii irra oolchina’ jedha ibsi dhaabbatichaa.

Ogeessi seera-addunyaawaa Callander, akka jedhutti; Tjaajilichi hedduu barbaachisaafi suuraa fayyadamaa Feesbuukii tokkoo namni biraa yoo fayyadame akka abbaan suuricha hubatu gochuufi daataa fayyadamaa tokkoo maaliif namni biraa akka fayyadamaa too’annoof kan haala mijeessuudha’ jedhu.

‘Icciitenyi qindaa’ina Feesbuukii hubachuuf walxaxaa ta’uudhaan rakkisaa ta’us, ammayyuu haalli dhaabbatichi icciitii daataa namoota dhuunfaa itti eegaa jiru hin beeknus’ jedhaniiru.

Hojiirra oolmaan tajaajilichaa saffisa barbaadameen deemuu hidhisus, icciitiidhuunfaa seera icciitenyummaa mirkaneessuu wajjiin hidhata guddaa qabaata. Akka Feesbuukitti garuu haala dabaliinsa fayyadamtoota guyyaa guyyatti dabalaa jiruu wajjiin deemuurratti dhibbaa hin yaadamne qabaachuu mala.

Biyyoota heddu keessatti feesbuukiin tajaajila kana bara 2010 irraa eegalee tajaajila irra kan oolche jiraatus, biyyootni akka Jarmanii – dhaabbatichi deetaa fayyadamtoota isaanii akka ofeeggannoon tiksu akeekkachiisaa turteetti, Faransaayis Tajaajiluma dhaabbata kanaan WhatsApp irratti deetaa fayyadamtootaa biyya isaanii akka ofeeggannoo guddaan eegu akeekkachiisaa turuun ni yaadatama.

Dhaabbanni Feesbuuk, tajaajila haaraa kanaaf fakkaattii fuula namaa uumee kan jiruufi yeroo tajaajilichatttti dhimma bahuu eegallu irraa eegalee madaalliin suuraa fuula keenna isa duraafi kan haaraa feesbuukitti olfeenu walmadaalchisuun kan beekamu ta’a.

Fayyadamtootni tajaajilicha fayyadamuu hin barbaadne immoo qindaa’ina(Settings’ keessatti filachuu danda’u.

Maddi: BBC

Kaayyoon keenya: Hubannoo Hawaasaa Cimsuudha!

HORAA BULAA DEEBANAA…✍👈
👥: OROMO ICT and Qubee Technologies TEAM!💤
E-mail: info@oroict.com or oromoict@gmail.com
Web: www.oroict.com and www.afaan-oromoo.com

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here