Feesbuukiin Odeeffannoo Sobaa Fi Rakkoo Uumuu Danda’an Ittisuufi

Feesbuukiin odeeffannoo sobaa fi rakkoo uumuu dandeesisan ittisuuf fooyyaa’insa bal’aa akka godhu beeksisee jira.

0
224
Feesbuukiin odeeffannoo sobaa too'achuuf hojjataa jira

Feesbuukiin odeeffannoo sobaa fi rakkoo uumuu dandeesisan ittisuuf fooyyaa’insa bal’aa akka godhu beeksisee jira.

Dhaabbatichi dhaabbilee akka Assoosheetiid Prees, Tuveet Viidiyoo fi ogeeyyii biroo waliin wal ta’uun sagantaa odeeffannoo dhugaa qulqulleessuu danda’u akka babal’isu beeksiseera.

Dhaabbatichi odeeffannoo sobaa ittisuuf hordoffii cimaa akka godhu kan ibse yoo ta’u, qaamolee odeeffannoo sobaa kana tamsaasan irraa tajaajila isaa akka hir’isuus ibseera.

Feesbuukii irratti odeeffannoo sobaa fi ilaalcha dhaadhessummaa tamsaasamuun walqabatee qaamolee adda addaa irraa komii guddaan irratti dhiyaachaa jira.

Kanaan walqabatee miseensota Koongaransii Ameerikaa irraa akkamitti ragaa sobaa ittisuu akka danda’u dhaabbatichaaf gaaffiin dhiyaatee jira.

Feesbuukiin garuu gama isaatiin akka lakkoofsa Faranjootaa 2016 irraa kaasee hojimaata adda addaa fayyadamuun ragaalee sobaa ittisuuf yaalii adda addaa gochaa jiraachuus beeksiseera.

Maddi፡-cbsnews kan gabaase FBC

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here