Feesbuukiin ergaa #Messenger irraan walitti ergamuf tajaajila #Unsend jedhuu eegaluu ifoomseera. Kana malees hardha tajaajila #Ergaalee asiin dura Messanger irratti nama dhuunfaafi Gareerratti ergame balleessuuf kan dandeessisu tajaajilli kan dur dhaabbatichi qofti itti fayyadamaa ture Fayyadamtootaaf gadi lakkifameera jetti oduun Marsariitii #engadget
Haala kanaan, ergaa ergame nama dhuunfaa ykn garee bira seenes balleessuun akka danda’amutu himame.

Tajaajilicha fayyadamuuf ergaa balleessuu barbadne sana gadi qabuudhaa[Tap] barreeffamni Iddoo hundummaa balleessi[Remove from everyone] kan jedhu agarsiisa, ‘Remove’ iddoo jedhu cuqaafnaan ergichi iddoo jiru hundarraa ni bada.

Tajaajila hin Ergin(Unsend)


Dhaabbatichi tajaajila kana gadi lakkisuuf kan waadaa seene waggaa naannoo waggaa tokkoo gahus, Dhaabbatichi tajaajila kana Hooggantoota olaanoo dhaabbatichaatiif qofa tajaajila kennaa akka turetu himame.
Fayyadamaan[App] Tajaajila ‘hinerginii[Unsend]’ hojiirra oolchu #Meessanger isa duraatii miti, Telegramiin waggootaaf tajaajila kana hojiirra oolcheera. Bara darbe dhaabbatichi yeroo #Whatsup bitu tajaajila kana whatsapp tti dabalee kan ture ergaa ergame sa’aatii muraasa keessatti akka haquun danda’amu godhee ture.Shaakalichuma sana gara hojiitti akka geeddaredha ragaaleen jiran

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here