Haalli Filannoo Waldorgommii Dhaabbata Youth Citizen Enterpreneurship Competition[YCEC] Jijjiirame… #SHARE


Filannoon Piroojektiin keenya #CCT haala gaariin adeemaa akka jiru hedduun keenya duuka buunee hordofaa jirra, Kanaaf immoo Ilmaan Oromoo hundi keessanuu Ulfaadhaa. Wal Malee Maal Qabna
Haa ta’uu malee #Gaaffilee Namootni adda addaa kaasaniin walqabsiisee Dhaabbanni #YCEC haalaa #FILANNOON(Vote) itti gaggeeffamu jijjiiruuf murteessee Kaleessaa sa’aatii 7:00 booda hojjachaa kan hin turree ta’us amma, hardha galgala sa’aatii 16:00 irraa jalqabee BIFA #HAARAADHAAN, #SYSTEM Haaraadhaan FILANNOON EEGALEE Jira.


Piroojektii #CCT Filachuuf Tartiiba Filannoo Haaraa kana hordofaa!
https://www.entrepreneurship-campus.org/ideas/14/6604/…

  • Hidhaa(link) armaan olii banaa
  • System iddoo Filannoo(Vote) nugeessa, ykn Gara gadii bu’aatii #EMAIL keessan Barreessaa
  • Itti Aansuun Saanduqa Fuulduraa barreeffama ‘I am not Rohobot” jedhu qabu cuqaasaa(click)
  • Sana Booda Gara Fuulduraa ykn Afoo isaatii “VERIFY TO VOTE” isa jedhu cuqaasaa(click)
  • Gara E-mail keessaniitti #Ergaa(message) dhufutu jira isa Banaatii Barreeffama ‘#IMPORTANT’ jedhu jalatti hidhaa(link) jiru cuqaasaa(click)
  • Achi Booda Barreeffama “Awesome! You were successfully authenticated – start voting now! (Do it now – you only have 15 Minutes..) jedhu argitu
  • Sana Booda #DAQIIQAA 15 qofa isiniif kenna waan ta’eef, Iddoo duraan bantan sanatti deebitanii ‘#REFRESH’ gootu ykn haaraa bantu.
  • Amma yoo bantanii seentan AKKA FILATTANIIF MIRGI ISINIIF KENNAMEERA, DAQIIQAA 15 qabdu isiniin jedha, #VOTE fuuldura jiru cuqaasuudhaan Filachuu dandeessu.
  • Sana Booda ‘Done – thanks for voting!’ jedhee barreeffamni halluu Magariisaan Barraaye isiniif dhufa.

 


ULFAADHAA, HORAA BULAA
Abdisa Bencha Jara

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here