Mobile Oomisha Duraa[#Original] ta’uu akkamitti beekuu akka dandeenyu.


Yeroo hedduu Mobile yeroo bitachuu barbaaddan Ulaagaalee barbaachisaa ilaaluu qabdaniifi Oomishni Mobile tokkoo Oomisha duraa ykn Xabboo[Original] ta’uu akkamitti beekuu akka barbaaddan nu gaafachaa turtan. OROMO ICTnis Ibsa barbaachisaa kennaa ture.

Haata’uu malee Maloota kanaan duraa sana caalaa malli SALPHAA fi SIRRIIn kan asii gaditti tarreeffaman kana ta’uu irra geenyee jirra.
• Device Status isaa #OFFICIAL Jechuu qaba.
• Lakkoofsi Oomisha Mobile Sanaa[IMEI] kan Lakkada Gabaabaa ykn *#06# dhaan nuuf dhufu Lakkoofsa IMEI Mobile sanaa kan #STATUS keessa jiruun yoo wal fakkaate qofaadha.

Tartiibni Kana ittiin beekuu dandeessaniin akka armaan gadiitti ta’a:
• 1ffaan, Mobile keessan Baafata[Menu] seentanii—>>Qindaa’ina[Setting] seentanii–>> Gara gadii gadi buutanii Waa’ee Bilbila kanaa[About Phone] isa jedhu saaqxanii–>> Haalhojii[Status] isa jedhu bantanii ammas gara gadii gadi buutanii Device Status isa jedhu jalatti OFFICIAL yoo jedhe Oomisha isa sirrii[Original]dha.
• Jalqaba IMEI qafoo sanaa mala *#06# jedhuun ilaalaatii, Lakkoofsa[IMEI] isinitti muldhate sana osoo hin daganne Tartiiba 1ffaa jalatti eerame hordoftanii Haalojii[Status] keessa seentanii ammas IMEI isaa ilaaltu. Lakkoofsi garasitti ilaaltaniifi kun walfakkaata taanaan Mobile sun oomisha jalqabdaa[Original]dha.
Maloota kanaan Mobile isa sirrii bitachuu dandeenya.
Maxxansa kana #SHARE gochuun Namootni hedduun akka fayyadaman godhaa. ..

 


HORAA BULAA DEEBANAA
O R O M O I C T

[sgmb id=”1″]

10 YAADOTA

  1. Hedduu Galatoomaa Qomoowwan koo Haaluma kanaan jabaadhaa itti nuuf fufaa
    Beektota akka keessanii kana qabaachuu keenyaaf gammachuu guddaatu natti dhagahama ana akka lammii oromoo tokkootti

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here