Maloota Jecha Darbii[PASSWORD] FACBOOK Irraanfattan ittiin Argachuu Dandeessaniin: OROMO ICT


Eenyummeessaa Facebook keessan yoo #email ykn #password irraanfattanii, isin jalaa cufamee tooftaalee sasalphaa armaan gadii hordofuun deebiftanii argachuu dandeessu.

Tooftaaleen kunneenis Gaafilee icciitenyaa Koomputara FACEBOOK irraa nuuf ergamu tilmaamuu ykn deebisuun ta’a.

Tartiiba kana hordofaa:

  • Fuula Seensa FACEBOOK [Login Page] irra seentanii FORGET PASSWORD ykn CAN’T LOGIN isa jedhu gama gubbaa ykn irra keessaa gara mirgaarraa cuqaasaa.
  • Unkaa ykn iddoo duwwaa isiniif dhufu Guutuun[Maqaa Guutuu keessan, Emali ykn Bilbila] galchitanii Barbaadi[Search] cuqaasaa. Kunis Eenyummeessaa keessan barbaadee kanneen maqaan keessaniin wal fakkaatu wajjiin waan fiduuf, Keessan ilaaltanii keessaa filattu.
  • Filannoowwan argattan keessaa “I forgot my password” kan jedhu fuula itti aanu keessatti filattu.
  • Filannoowwan Teessoo Ergaa(Email) isiniif dhufa. Email keessan filachuun Jecha darbii(password) haaraa akka baafattaniif email irratti akka isiniif ergamu filadhaa. Sana booda emailcha Bantanii “RESET PASSWORD” kan jedhu ergaa isiniif dhufe keessa ilaaltanii Jecha darbii haaraa baafachuudha.Garuu EMAILicha keessan sana yoo banuu hin dandeenye ta’e immoo ” No longer have access to these” isa jedhu cuqaasuun Filannoo itti aanu hordofaa.
  • Haaluma kanaan Gaaffii icciiitii isin Gaafatamu deebisuuf Ajaja isiniif kennamu hordofuun Gaaffilee iciitii Dhaabbanni FACEBOOK jalqaba yeroo Eenyummeessaa[account] keessan banattan itti galchitanii jirtan ykn suuraalee Hiriyyoota keessan kanneen Facebook sana irratti walbeektan isin gaafachuuf fikkf adeemsa keessa kan isin mudatu ta’uu waan maluuf xiyyeeffannoon duuka yoo buutan EENYUMMEESSAA[Account] Facebook keessan yeroo barbaadanitti deebiftanii argachuu dandeessu.

Kun yoo isiniif milkaayuu dide, “GET HELP FROM FRIENDS- Hiriyyaan FACEBOOK keessan keessaa tokko kan isinif banuu danda’a jettanii amantan affeeruun akka isiniif banu gochuu dandeessu”

Yoo kana hunda gochuu dadhabdan immoo Dhaabbata Eenyummeessaa EMAIL keessan irraa fayyadamtan qunnamuun Rakkoo  kana Furachuu dandeessu.

 

Haala kanan Eenyummeessaa keessan deebiftanii yoo argattan, Battalumatti EMAIL duraan fayyadamtan sana “Settings” seentanii jijjiiruu dandeessu. Akkasumas Email dabalataa Eenyummeessaa keessan keessatti dabaluun, Filattanii ykn kan barbaaddanii Fayyadamuu/seenuu[Login] gochuu dandeessu.


OROMO ICT
HORAA BULAA DEEBANAA! [sgmb id=”1″]

6 YAADOTA

  1. Galatoomaa jechaa anis waa xiqqoo itti dabala, innis Dhaabbanni Facebook default username(maqaa dhoksaa) ofii nuuf kenna. kanas kan argachuu dandeenyu privacy chortcuts kan jedhu keessa galuudhaan mallattoo furtuu kan qabu irratti cuqaasuun settings keessa erga seennee booda General Account settings seenuun username jedhee fuulduratti http://facebook.com/bedada akka fakkeenyaatti bedada kan jedhu sun isin garuu kan keessan galchuudhaan banachuunis ni dandahama yoo karaa maqaa isa jalqabaan isin dide. Galatoomaa OROMOICT galata guddaa qabdu!!

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here