#Memory#Flash ykn #SD  Cardnuuf hojjachuu dide akkamitti sirreessina(how to repair)……..…OROMO ICT……. #share


 • Dursa yoo deetaa isin fayyadu irraa qabaattan irraa qabaattan waan biraatti irraa garagalfadhaa.
 • Itti aansuun memory yoo ta’e qabduu memory fayyadmanee, Flash/SD keenya koompuutaratti suuquu qabna. Sana booda tartiiba kana hordofaa…..

 

 • CMD administrator mode dhaan banaa
 • Sana booda ajaja barbaaddan hunda tartiiba isaa eeggachuun itti galchuun’furtuu utaali’ cuqaasaa.

 

 1. DISKPART
 2. LISTDISK(filannoon kun diiskiiwwan koompitara irra jiran lakkoofsa wajjiin nutti agarsiisa. Kanaaf diiskii barbaadnu filachuuf nu fayyada. Fkn: disk1 ta’uu danda’a.
 3. SELECT DISK * (iddoo urjiin jiru kana maqaa diskii keessanii barreessaa, akka 2ffaarraati jenne disk1 yoo ta’e, SELECT DISK disk1 jennee, furtuu utaalii cuqaafna.
 4. CLEAN (kun guutumatti waan keessa jiru hunda haqee qulqulleessa)
 5. CREATE PARTITION PRIMARY (Kun kutaaletti adda hira)
 6. SELECT PARTITION 1
 7. ACTIVE (Kun disk san qophii akka ta’u taasisa)
 8. FORMAT FS=FAT32 (kun guutummaa disk sana gadi bu’ee, virus fi rakkoo jiru hunda kan balleessuudha. Kun xiqqoo turuu danda’a waan ta’eef obsaan eeguu barbaachisa.)
 9. ASSIGN (Disk haaraa uumnee Qubee(maqaa) laataaf)
 10. EXIT (Kun hojii hunda nuuf xumura)

Haala kanaan filaash/memory/SD haaraa uumneef ofeeggannoodhaan fayyadamuufi dhibee adda addaa inni qaburraa qulqulleessuu dandeenya.

 

 

Horaa Bulaa
OROMO ICT[sgmb id=”1″]

3 YAADOTA

 1. gumaacha gochaa jirtaniif galatoomaa.
  8ffaa irratti akka ariifatuuf
  format fs=fat32 quick jechuu dandeenya.
  kan biraan illee format isaa jijjiruuf format fs=ntfs quick jechuu dandeenya.

DUUBDEEBII KENNI

Please enter your comment!
Please enter your name here