AFAAN OROMO GOOGLE TRANSLATE FORUM


Akkuma Beekkamu torbaan darberraa kaafnee iyyata xalayaa.com  Gara Dhaabbata Guddaa aadunyaa keenyaa kan ta’e Google barreesse jalatti ilmaan Oromoo hedduun Gaaffiin kun kiyyas, nallee ni ilaallata (Yes ykn I Support) Jechuun  gara Dhaabbata kanaa ergaa turre.

Wanti namtti tolu, Dhaabbatni Google Gaaffii keenyarratti mari’atee jira, Dhugaa jiru baree jira. Garuu ammaaf deebii quubsaa nuuf hin laanne, Obsaan akka gaafannu, akkasumas Obsaan akka eeggannu ergaan Dhaabbatichi Xalayaa.com dhaaf barreesse ni ibsa.

FAAYIDAA GOOGLE TRANSLATE

Gaaffii hedduu Isin biraa ka’aa jiru , Faayidaan Google Transalate Maal isa jedhuuf?

Tajaajilli Google Translate kun, tajaajila bilisaan Afaanota Gurguddoo Addunyaa kanneen Hawaasa Afaan Dhalootasaatiin itti fayyadamu heddu qabuuf Meeshaa Hiikkaa Afaanii (Translation Machine) kan Dhaabbanni Google dhiyeessuun fayyadamee:

 • Barreeffamoota adda addaa jijjiiruu (text translation)
 • Jecha jijjiiruu (Word Translation)
 • Gaalee jijjiiruu (Phrase Translation)
 • Hima jijjiiruu (Sentences Translation)
 • Suuraalee jijjiiruu (image translation)
 • Sagalee jijjiiruu (Speech translation)
 • Suursagalee jijjiiruu(Video Translation)

Afaan tokko irraa gara Afaan biraatti kan jijjiiruudha. Yeroo Ammaa Google Tajaajila kana Afaanota 103n Ummata mil. 200 ta’u guyyatti tajaajilaa jira.

Fakkeenyaaf:

 • Yeroo nuti waa barreessuuf jennu, Filannoowwan Jechoota nuti barreessuuf yaalaa jirru sun dhufuun jechoota heddu nuuf dhufu (Detected words) keessaa kan barbaadnu sana filanna jechuudha.
 • Jechootni nuti barreessinu halluu diimaan(red underlined) jala hin sararamu.

Hub: Ogeeyyii Afaan Oromootiifis carraan Hojii Dhaabbata Guddicha Addunyaa kana keessatti ni banama.

Walumaagalatti, Gaafa Afaan Oromoo Miseensa Google Translate ta’e, Yeroo nu barbaachisetti barreeffamoota Afaan Oromootiin jiru gara Afaanota Gurgguddoo addunyaa Miseensa Google Translate ta’aniitti ykn immoo Barreeffamoota Afaan birootiin jiru gara Afaan Oromootti Haala salphaa ta’een jijjiirachuuf hin rakkannu.

 

 

IYYATA KANA MALLATTEESSUUF ULAAGAA BARBAACHISU.

 • Waan biraa waan tokko hin barbaachisu Eenyummeessaa Dhaabbata kanaa kan GMAIL (Gmail account) jedhamu qabaachuu qofa.
 • Namootni Afaan Ingiliizii danda’u Iyyatni kun akka isa/ishee ilaallatu akkasumas Afaan Oromoo Afaan dubbattoota mil. 45 ol qabuu fi Afrikaa keessaa 3ffaa akka ta’e eeruu dandeessu. Kan Afaan Rakkisu immoo ‘Yes ykn I Support’ jechuun ni gaha.

Kanaafuu Iyyata keessan erguuf:

 1. Dursa hidhaa(geessii) ykn Link kanaa gadii(↓↓↓↓) cuqaasaa

https://productforums.google.com/forum/#!topic/translate/Oj59p27mrKg;context-place=forum/translate

 1. Sana booda iyyata Xalayaan Googledhaaf Barreesse Argitu, iyyaticha miila jala yoo gadi siqxan LOGIN ykn SIGN IN TO REPLY isa jedhu cuqaasaa.
 2. Eenyummeessaa Gmail (Gmail Account) keessan galchaa keessa seenaa.
 3. Iddoo duwwaa yaada keessan barreessaa
 4. SUBMIT ishee jettu tuqaa.

NAMOOTA EENYUMMEESSAA GMAIL(Gmail Account) HIN QABNEEF

 • Google ykn www.google.com banaa.
 • Gara Harka Mirgaa gubbaarratti(irra keessa) SIGN IN jedhu Cuqaasaa ykn Iyya’aa(Browser) Keessan gubbaarratti https://accounts.google.com barreessaa barbaadi(Search) jedhaa.
 • Iddoo Email itti barreessitan isiniif banu jalatti CREATE ACCOUNT isa jedhu Cuqaasaa
 • Iddoon Eenyummeessaa(Account) keessan itti banattan iddoon duwwaan heddu isiniif dhufa, duuka buutanii guutuun CREATE isa jedhu cuqaaftanii Eenyummeessaa haaraa banattu.
 • Dhumarratti Baga Gammaddan (Congratulation) barreeffamni jedhu yoo dhufe xumurtaniittu.

 


ABDISA BENCHA JARAtiin

Ogeessa IT

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here