Akkaataa eenyummeessaa/account/ apple ittiin uumuu danda’an

5
206

Eenyummeessaa/account/ moobaayiloota, taabileetota apple irraa qabaachuun tajaajiloota adda addaa kenna. Fakkeenyeef; tajaajiloota akka daataa gara garaa ol kaayuu/backup/ gochuu, moosaajilee adda addaa iTune keessaa buufachuu, yoo bilbilli bade barbaaduu fi kkf niif tajaajila. Maxxansi keenya kan har’aa kunis gaafii yeroo dheeraa namoota hedduu kan tahe, akkaataa eenyumeessaa apple itti uumuu danda’an irratti kan xiyyeeffatuudha.

Maxxansa kana keessatti an kan fayyadamee banaa jiru ipad ykn iphone iOS 10.3 fi isa haaraa dha, na hordofaa!! Haala walii gala isaa tartiiba armaan gadii kana irraa dubbisi.

 • Jalqaba yoomessaa/setting/ moobayila keetii bani
 • Sign in to your iphone kan jedhu irratti tuqi
 • don’t have an apple id or forgot it kan jedhu tuquudhaan, create apple id kan jedhu gadi qabi, yoo fooddaan haaraan siif ol bahe
 • amma bara dhalootaa kee galchuudhaan, next goota. Ammas maqaa kee guutuu itti galchuudhaan next goota.
 • Filannoo kana keessatti, teessoo imeelii haaraa uumuudhaan next goota
 • Akkuma teessoo imeelii kee uumteen, jecha darbii yeroo lama galchita
 • Gaafii icciitii/security question/ kee filattee, deebii isaa waliin si’a lama deebista
 • Erga as geessee, seera ittiin bulmaataa warraa fudhachuun, merge or don’t merge kan jedhu irratti tuquun, ok jettee xumurta. Kun kan si tajaajiluuf, bilbilli kee yoo bade ittiin faana dhahuuf

Haala armaan olii kanaan accont/eenyumeessaa/ apple keessan ittiin uumachuu dandeessu. Yeroo account banattan, rakkoo isin muudate yoo jiraate nuun gahaa, hamma danda’ameen isiniif deebisuu ni yaallaa!!

5 COMMENTS

 1. Duraan arsicha kofalee maarsariitii http://ar-ko.faa.im isa jedhuun daawwataa/hordofaa ture. Amma immoo inni kun hin hojjatu. Maali rakkoon saa? Mobile koo maarsariitii https jedhu mallattoo qulfii irra maree barbaada. Yeroo xiqqoo barbaadee OPEN PAGE ERROR! Naan jedha. Isa http jedhu malee daawwachuu hin danda’u. Kanaafuu Arsichas karaa https tiin hordofuu hin danda’u. Furrmaanni jiramoo? Yoo furmaanni hin jiraatin maxxansaalee Arsichaa as Oromoo ICT gubbaatti Nuu maxxansaa. Galatoomaa!!

 2. Duraan arsicha kofalee maarsariitii http://ar-ko.faa.im isa jedhuun daawwataa/hordofaa ture. Amma immoo inni kun hin hojjatu. Maali rakkoon saa? Mobile koo maarsariitii https jedhu mallattoo qulfii irra maree barbaada. Yeroo xiqqoo barbaadee OPEN PAGE ERROR! Naan jedha. Isa http jedhu malee daawwachuu hin danda’u. Kanaafuu Arsichas karaa https tiin hordofuu hin danda’u. Furrmaanni jiramoo? Yoo furmaanni hin jiraatin maxxansaalee Arsichaa as Oromoo ICT gubbaatti Nuu maxxansaa. Galatoomaa!!

 3. Arsicha.info/ ‘n https dhaan waan dalaguuf mobile koo kan https tiin hin hojjatu, kan http qofa malee. fknf website keessan kana yoo
  https://www.oroict.com/ yoo jedhe mobaayilli koo qulfii baasee barbaada.
  yoo:
  <3
  http://www.oroict.com/
  jedhu garuu ni hojjeta.
  kanaafuu kan arsichaas #http dhaan akkuma website keessanii kanaatti akka hojjatu itti nuuf himaa! )<3

  Kan biraas facebook koo naaf hojjachuu dede. Barbaadee #server failure! ykn #server timeout naan jedha. Yeroo kana garuu saantima ni murata. Rakkoon saa maali. Rakkoo Mobile ta’innaa laata jedhee mobile restore factory godhee oomisha warshaa jalqabaatti deebise, akkasis goonaan akkuma durii ta’e.
  Rakkoon isaa maali?

  @@[1:[0:1:Galatoomaa]] Umrii nuu dheeradhaa!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here